Znaczenie Maryi w polskim Kościele a prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego

Danuta Stasiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.07

Abstrakt


Chrześcijaństwo w ciągu dziejów doświadczało wiele kryzysów doktrynalnych, a mimo to istnieje już przeszło dwa tysiące lat. Poważnym objawem kryzysu jest ateizm. Brakuje elementarnego pragnienia Boga i to staje się największym problemem religijnym w obecnych czasach. Cała Europa stoi dziś wobec wezwania, by opowiedzieć się na nowo po stronie Boga. Kardynał August Hlond wierzył, że nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. „Polska ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów”. Naród Polski posłuszny woli Zbawiciela zostaje wezwany do służebnego mesjanizmu w celu religijnego odrodzenia ludzkości. Zwycięstwo ma przyjść przez Maryję. Kardynał Stefan Wyszyński wprowadza program odnowy, zawarty w Ślubach Jasno-górskich Matki Bożej Częstochowskiej. W ślad za Kardynałem Wyszyńskim poszedł Karol Wojtyła, który świadomie stał na straży wartości moralnych.


Słowa kluczowe


kryzys; Maryja; maryjność; wybranie; Królowa Polski; ateizm; sekularyzacja; współczesność; kultura; nawrócenie; wiara; duszpasterstwo; zbawienie; Hlond; Wyszyński

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bartnik Cz. S., Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2001.

Brzezińska R., Ku zwycięstwu. Rzecz o kardynale Auguście Hlondzie, Ząbki 2004.

Buczek J., Bóg Ojciec a Maryja w pieśniach zamieszczonych w Śpiewniku kościelnym ks. J. Siedleckiego, „Salvatoris Mater” 1999, nr 3, s. 81.

Celakówna R., Wyznania z przeżyć wewnętrznych, red. W. Kubik, Kraków 2007.

Czaczkowska E. K., Kardynał Wyszyński: biografia, Kraków 2013. Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim, kardynał Stefan Wyszyński o sobie, kardynał Józef Glempo kardynale Stefanie Wyszyńskim, red. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Wojdecki, Warszawa 1984.

Dobrzycki K. Z., Dziecko Boże Rozalia Celakówna, t. 3, Skawina 2005.

Emmerich A. K., Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa

i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza według widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, t. I, Wrocław 2005, s. 28–79; https://katolikintegralny.wordpress.com/2016/01/09/ papiestwo-w-wizjach-katarzyny-emmerich-oraz-marie-julie-jahenny/ (dostęp: 30.07.2016 r.).

Hlond A., W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922–1948, red. St. Kosiński, Warszawa 1988, s. 69–79.

Jabłoński S., Wokół koronacji Cudownego Obrazu diademami św. Piusa X, w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro, Jasna Góra–Częstochowa 2010, s. 119.

Jan Paweł II, Redemptoris Mater. Encyklika o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, Wrocław 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Królik M., Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej i dziś, Częstochowa 2006.

Kudasiewicz J., Jasnogórskie Śluby Narodu dziś, w: Królowo Polski przyrzekamy, Warszawa 2006, s. 213–219.

List Prymasa Wyszyńskiego pisany na Jasnej Górze z 26 sierpnia 1969 r.,

Komisja Maryjna Episkopatu Polski, Pomocnicy Matki Kościoła, Rzym 1974, s. 13.

Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Po-częciu NMP, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2004, s. 162–170.

Mastalska D., Maryja wzorem i nauczycielką w nauczaniu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 2003, nr 3, s. 90–104.

Nowak J., Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009.

Pach J., Droga maryjna Prymasa Tysiąclecia, „Znaki Czasu. Kwartalnik Religijno-Społeczny” 1987, nr 7/3, s. 111.

Pach J., Stefan Kardynał Wyszyński jako inicjator eklezjalnego wymiaru maryjności w Polsce, w: Zawierzenie Maryi ku przyszłości. Sympozjum mariologiczne. Jasna Góra, 6–8.12.1993 r., red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra–Częstochowa 1994, s. 108.

Peszkowski Z., Do czytelnika, w: Madonna poetów. Antologia współczesnej polskiej poezji maryjnej, Londyn 1966, s. 9.

Pius IX, Ineffabilis Deus. List apostolski o Niepokalanym Poczęciu Naj-świętszej Maryi Panny, Niepokalanów 2003.

Przez akt oddania do zawierzenia Maryi w Trzecim Tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra–Częstochowa 2004, s. 25.

Raina P., Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 1656–1956–1966, Warszawa 2006, s. 22–24.

Ryszka Cz., Jubileusz zwycięskiej obrony Jasnej Góry. 350-lecie potopu, „Niedziela” 2004, nr 49, s. 8.

Słowo przed Mszą świętą. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego. Choszczówka, 08.12.1978, 03. nr 2442, s. 1–2.

Szafrański A., „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Ateneum Kapłańskie” 1988, nr 476, s. 77.

Tomziński J., Modzelewski Z., Szumska D., Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy, red. J. Tomziński, Z. Modzelewski, D. Szumska, Paryż 1981.

Tyś wielką chlubą naszego narodu, red. K. Kunz, Częstochowa–Jasna Góra, s. 184.

Wojtkiewicz K., Maryjny wzorzec odnowy wiary narodu polskiego według Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Rocznik Skrzatuski” 2013, t. I, s. 35; www.katolik.pl. (dostęp: 06.04.2016 r.).

Wyszyński S., „Magnifikat”. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego. Laski, 25.01.1961 r., nr 166, s. 1.; http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/ wp-content/uploads/Przez-Akt-Oddania.pdf (dostęp: 10.10.2016 r.).

Wyszyński S., Homilia (Jasna Góra, 25.08.1960 r.), stara.radiomaryja.pl (dostęp: 09.09.2016 r.).

Wyszyński S., Kościół w służbie narodu, Rzym 1981.

Wyszyński S., Królowa porządku, łaski i miłości. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego w uroczystość Maryi, Królowej Wszechświata. Warszawa, 31.05.1961 r., nr 179, s. 5.

Wyszyński S., Maryjność Wielkiej Nowenny. Przemówienie Stefana Kardy-nała Wyszyńskiego do Duszpasterzy Sanktuariów Maryjnych z 11 maja 1959 r., w: tenże, Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984, s. 97, 219.

Wyszyński S., Na drogach zawierzenia, Warszawa 1996.

Wyszyński S., Nadzieja na oddanie świata Matce Kościoła (Warszawa, 11.06.1973 r.), nr 1238, s. 3 i 5.

Wyszyński S., Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998. Wyszyński S., Z homilii wygłoszonej 2 lutego 1981 r. w Gnieźnie, www.non-

possumus.pl/nauczanie/1005.php (dostęp: 10.01.2016 r.).

Wyszyński S., Zwiastowanie. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego.

Choszczówka, 25.03.1981 r., nr 2852, s. 6.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.