Professionalisation of the priest's priestly work

Jan Kaziemierz Przybyłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.4.33.11

Słowa kluczowe


Parishes; priest; autonomy of priests’; priest’s work; priestly service

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Balthasar H. Urs von, Christlicher Stand, Einsiedeln 1977. Bukowski J., Filozofia spotkania, Kraków 1987.

Cantalamessa R., Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994.

Galot J., Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, in: Kapłaństwo, Poznań-Warszawa 1988.

Goddijn W., Rola kapłana w Kościele i w społeczeństwie, in: Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne, ed. B. Cywiński, Warszawa 1966.

Gogacz M., Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, „Communio” 1(1986)6.

Jan Paweł II, Centesimus annus.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, in: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1983-1987-1991- 1995-1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem 21 VI 1995.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek Kapłaństwo służebne (8 IV 1979).

Jan Paweł II, Pastores dabo vobis.

Jan Paweł II, Przemówienie inauguracyjne wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska, „L’Osservatore Romano” 13(1992)12.

Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (2 VI 1980), in: Przemówienia i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Redemptor hominis.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska. Christifideles laici.

Jan Paweł II. Katecheza. Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji Kościoła 16 III 1994.

Kudasiewicz J., Formacja biblijna teologów i duszpasterzy w świetle Vaticanum II, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”53(1977).

Kudasiewicz J., Pismo św. w teologii i duszpasterstwie. Rys historyczno-metodologiczny, in: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, ed. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.

Mariański J., Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991. Martini C.M., Davide, peccatore e credente, Casale Monferrato 1990.

Miller G., Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście siebie nawzajem w miłości (Ef 4, 2), in: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, ed. Z. Marek, Kraków 1991.

Przybyłowski J., Duszpasterstwo parafialne w Archidiecezji Warszawskiej. Próba oceny pastoralnej, „Biuletyn Duszpasterski” 2(2009), pp. 52-67.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świecki Apostolicam actuositatem.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.