Ratzinger, Habermas i Pera o racji publicznej i religii

Peter J. Colosi

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2017.21.1.03

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest refleksji Józefa Ratzingera/Benedykta XVI, Marcello Pery oraz Jürgena Habermasa dotyczącej uwzględniania teistycznego paradygmatu w nauce. Chociaż powyżsi myśliciele wywodzą się z różnych szkół filozoficznych, to łączy ich wspólne przekonanie, co do faktu, że ateistyczny paradygmat w naukach, szczególnie etyce, prowadzi do redukcjonizmu i w konsekwencji utrudnia autentyczne poznanie. Proponowanym rozwiązaniem tej sytuacji jest postępować zgodnie z zasadą veluti si Deus daretur, a więc tak, jak gdyby Bóg rzeczywiście istniał.

 


Słowa kluczowe


nauka, religia, Bóg, teizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI (2006), Faith, Reason and the University. Memories and Reflections, 12.09.2006, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html, 11.07.2015.

Habermas J. (2005), Religion in the Public Sphere, Holberg Prize Lecture, Norway, 24.08.2009, http://www.holbergprisen.no/en/juergen-habermas/holberg-prize-symposium-2005.html, 31.01.2014.

Habermas J. (2008), A ‘post-secular’ society—what does that mean? (opracowanie wygłoszone podczas Sympozjów w zorganizowanych przez Reset Dialogues on Civilization, czerwiec 2–6, 2008), http://www.resetdoc.org/story/00000000926 (8.08.2014).

Habermas J. et al. (2012), An Awareness of What is Missing: Faith and Religion in a Post-Secular Age, Cambridge, Polity Press.

Habermas J., Ratzinger J. (2005), The Dialectics of Secularization, Ignatius Press.

Jan Paweł II (1979), Redemptor Hominis, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html.

Jan Paweł II (1993), Veritatis Splendor, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html.

Lewis C.S. (2000), The Abolition of Man, New York: HarperOne, [1944].

Paweł VI (1974), Orędzie do członków Consilium de Laicis, 2 października 1974, AAS 66 (1974).

Paweł VI (1975), Evangelii Nuntiandi.

Pera M. (2006), The Spiritual Crisis of European Civilization, wygład wygłoszony podczas konferencji A Growing Gap—Living and Forgotten Christian Roots in Europe and the United States, Wiedeń, Austria, 27 kwietnia 2006.

Pera M. (2011), Why We Should Call Ourselves Christians, tłum. L. B. Lappin, wstęp Papież Benedykt XVI (New York: Encounter Books, 2011 [2008]).

Ratzinger J. (1985), The Ratzinger Report, San Francisco, Ignatius Press.

Ratzinger J. (2006), Christianity and the Crisis of Cultures, Wstęp Marcella Pery, San Francisco, Ignatius Press.

Ratzinger J. (2007), Jesus of Nazareth, From the Baptism in the Jordon to the Transfiguration, New York, Doubleday.

Ratzinger J., Pera M. (2006), Without Roots: The West, Relativism, Christianity, Islam, Basic Books.

Rawls J. (1997), The Idea of Public Reason Revisited, The University of Chicago Law Review 64.3 (Summer).

Reder M., Schmidt J. SJ (2012), Habermas and Religion [w:] Habermas J. et al. (2012), An Awareness of What is Missing: Faith and Religion in a Post-Secular Age, Cambridge, Polity Press.

Rosman A. (2014), Neither Nye Nor Gopnik: 10 Atheists Who Engage Religion Charitably,” Ethika Politika, 25.04.2014, https://ethikapolitika.org/2014/04/25/neither-nye-gopnik-top10-atheists-engage-religion/ (11.05.2014).

Seifert J. (2001), Überwindung des Skandals der reinen Vernunft: die Widerspruchsfreiheit der Wirklichkeit—trotz Kant, Freiburg, Alber.

Taylor Ch. (2007), A Secular Age, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University.

Weigel G. (2004), Europe’s Problem—and Ours, luty 2004, https://www.firstthings.com/article/2004/02/europes-problemmdashand-ours.

Weigel G. (2005), The Cube and the Cathedral, Basic Books.