Rząd Tadeusza Mazowieckiego wobec reformy wymiaru sprawiedliwości

Antoni Dudek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.07

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest analiza zmian politycznych oraz dokonujących się na ich tle zmian systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Opierając się na materiałach źródłowych autor przedstawia kulisy prac legislacyjnych, jakie przeprowadził rząd Tadeusza Mazowieckiego w celu zreformowania systemu sądownictwa oraz role poszczególnych aktorów w proponowaniu konkretnych zmian, jak np. postulat wymiany kadrowej w sądach i prokuraturach.
Autor porusza również kwestię długofalowych konsekwencji stanu polskiego sądownictwa, ukształtowanego w czasach rządu Mazowieckiego, których efekty są wciąż obecne w aktualnej politycznej debacie dotyczącej zmian dokonywanych w wymiarze sprawiedliwości przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Słowa kluczowe


Sądownictwo; Solidarność; rząd Tadeusza Mazowieckiego; wymiar sprawiedliwości; reforma; niezawisłość sędziowska; Sąd Najwyższy; Prokuratura Generalna; PZPR; PRL.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AAN [Archiwum Akt Nowych], Wydział Administracyjny KC PZPR, sygn. 622, Informacja o sytuacji kadrowej i metodach podnoszenia poziomu politycznego i zawodowego w Prokuraturze PRL. Departament Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych Prokuratury Generalnej PRL. 25.02.1983 r.

Adam Strzembosz. Między prawem i sprawiedliwością. Rozmawia Stanisław Zakroczymski (2017), Towarzystwo „Więź”, Warszawa.

AKPRM [Archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów], Zapis przebiegu obrad posiedzenia Rady Ministrów z 9.10.1989 r.

AKPRM [Archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów], Zapis przebiegu obrad posiedzenia Rady Ministrów z 29.10.1990 r.

Andrzejewski P. Ł. (2017), Pro memoria, w: Marosz M. (red.), Resortowe togi, Editions Spotkania, Warszawa.

Barczyk K., Grodziski S., Grzybowski S. (2001), Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980–1990, Wyd. Sejmowe, Warszawa.

Bentkowski A. (2017), Kandydaci na premiera: dwóch poważnych i Mazowiecki, „Rzeczpospolita. PlusMinus” z 19–20.08.2017.

Dudek A. (2011), Instytut. Osobista historia IPN, Czerwone i Czarne, Warszawa. http://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Historia.aspx, 20.05.2018.

Gazeta Wyborcza (1990), wydanie z 3.07.1990.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Biała księga w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 7.03.2018 r.

Kopka B., Majchrzak G. (red.) (2001), Stan wojenny w dokumentach władz PRL 1980–1983, IPN, Warszawa.

Pleskot P. (2017), Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982–1990), IPN, Warszawa.

Porozumienia Okrągłego Stołu (1989), NSZZ „Solidarność”. Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Prawa człowieka i obywatela w PRL. 13.12.1981–31.12.1982 (1983), Instytut Literacki, Paryż.

Relacja ustna A. Bentkowskiego z 29.09.2017 r.

Sprawozdanie stenograficzne z 16 posiedzenia Sejmu w dniu 20.12.1989.

Sprawozdanie z działalności rządu w okresie 12.09.1989–10.12.1990 r. (1990), Warszawa.

Strzembosz A., Stanowska M. (2005), Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1983, IPN, Warszawa.