Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

 

 1. Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, glosy do wyroków sądów kościelnych, recenzji lub sprawozdania.
 2. Materiały dostarczone do Redakcji do końca grudnia danego roku, zostaną opublikowane w jednym z numerów roku kolejnego.
 3. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu w postaci pliku elektronicznego, w formacie edytora Microsoft Word. 
 4. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane w oddzielnym pliku elektronicznym. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
 5. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12;
  interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry tworzenia przypisów: czcionka Times New Roman 10; interlinia 1,0; tekst wyjustowany; przypisy powinny być umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym; nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą. Pagincja strony w prawym dolnym rogu.
 6. Każdy artykuł powinien zawierać: wstęp, treść merytoryczną podzieloną na punkty, względnie podpunkty (ponumerowane wedle schematu: 1., 1.1., 1.1.1.) oraz zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 7. Do artykułu należy dołączyć koniecznie abstract w języku angielskim, który należy umieścić na ostatniej stronie artykułu, podając jego tytuł w tymże języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie powinno przekraczać ok. 1500 znaków.
 8. Należy zamieścić także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 9. Do artykułu należy dołączyć także bibliografię załącznikową, uwzględniającą podział na źródła i literaturę.
 10. Nazwa pliku publikacji  powinna zawierać nazwisko i imię autora (bez polskich znaków) oraz pierwsze słowo tytułu, np. Jan Kowalski, autor artykułu Kurator w postępowaniu cywilnym, powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: kowalski_jan_kurator.
 11. Autor artykułu i glosy do wyroku sądu kościelnego umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego), kraj, adres e-mail; numer ORCID.
 12.   Księża i osoby zakonne poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
 13. Prezentacja recenzji powinna zawierać kolejno: autora recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, datę wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
 14. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
 15. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty , która może polegać jedynie na korekcie błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianiu wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Nieodesłanie materiału po dokonanej korekcie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z publikacji.
 16. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom artykułów i glos zobowiązuje się przesłać 1 egzemplarz „Ius Matrimoniale”, w którym została zamieszczona publikacja autora.
 17. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.
 18. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie pełnego wykazu bibliografii użytej w publikacji (bibliografia nie jest wliczana przez Redakcję do ilości znaków dopuszczanych dla artykułu).
 19. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami „ghostwriting” i „guest authorship” oraz wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Redakcji przesłanego przez nią oświadczenia w tej kwestii.
 20. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami "Polityki Open Access” oraz wypełnienie, podpisanie i odesłanie do Redakcji, przesłanych przez nią mailowo: umowy i oświadczenia w tej kwestii.

Szczegółowe zasady tworzenia przypisów: 

Przypisy tworzymy używając „kapitalików” przy pierwszej literze imienia i nazwisku autora lub przy użyciu „Tamże”, według następującego sposobu cytowania:

B. Marchetta, Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione, Padova 1981, s. 20-21.

J. Krukowski, Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ks. VII. Procesy, t. 5, s. 378-379.

Tamże, s. 211.

Tamże.

J. Krukowski, Proces o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego…, s. 389.

Por. T. Rozkrut, Biegli, w: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007, s. 278-292.

G. Leszczyński, Sędzia wobec opinii biegłegow procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Łódzkie Studia Teologiczne 10 (2001), s. 77-78

- Stosujemy „Por.” Zamiast „Zob.”    

Szczegółowe zasady tworzenia Bibliografii załącznikowej (References):

References należy zamieścić tylko te publikacje, które zostały zacytowane w artykule, z podziałem na „Źródła" i "Literaturę” według nastepujących zasad:

Kodeksy prawa kanonicznego:

Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus25.1.1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317.

Codex Iuris Canonici Pii X Ponti cis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9/II (1917), s. 2–593. 

Dokumenty Stolicy Apostolskiej:

Concilum vaticanum ii, Decretum de presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 7 XII 1965, AAS 58 (1966), s. 991-1024.Tekst polski: Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 7 XII 1965, w Tenże, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2012, s. 487-517.

Benedictus XVI, Ad Tribunal Rotae Romanae, AAS 98 (2006) cz. 2, s. 135-138.

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Ecconomia a servizio del charisma e della misione, Città del Vaticano 2018.Tekst polski: Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ekonomia w służbie charyzmatu i misji. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1P 4, 10). Ukierunkowania, Niepokalanów 2019.

Wyroki Roty Rzymskiej

Dec c. Pinto z 30.07.1969, SRRD 61 (1969), s. 27-38.

Opis bibliograficzny książki (jeden autor)

Marchetta B., Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione, Padova 1981. 

Opis bibliograficzny książki (więcej niż jeden autor)

Dzierżon G., Szymańska K., Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2020. 

Rozdział w książce

Rozkrut T., Biegli, w: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, Sandomierz 2007.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Sobański R., Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa, Ius Matrimoniale 2 (1997), s. 125-144.

Dokumenty elektroniczne

Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych, Kodeks Etyki Adwokata Kościelnego, https://sites.google.com/site/korpusadwokatowkoscielnych/home/statut-kiak/kodeks-etyki-adwokata-koscielnego [dostęp: 03.01.2021]. 

UMOWA I OŚWIDCZENIE

w wersji polskiej:
Umowa
Oświadczenie 

w wersji angielskiej:
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.