Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

1. Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, glosy do wyroków sądów kościelnych, recenzji lub sprawozdania.
2. Materiały dostarczone do Redakcji do końca grudnia danego roku, zostaną opublikowane w jednym z numerów roku kolejnego.
3. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego wraz z zapisem elektronicznym w postaci pliku komputerowego na CD, w formacie edytora Microsoft Word. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane na oddzielnym nośniku elektronicznym. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
4. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry tworzenia przypisów:czcionka Times New Roman 10;interlinia 1,15;tekst wyjustowany;przypisy powinny być umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym;nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą.
5. Każdy artykuł powinien zawierać: wstęp, treść merytoryczną podzieloną na punkty, względnie podpunkty (ponumerowane wedle schematu: 1., 1.1., 1.1.1.) oraz zakończenie (wnioski, podsumowanie).
6. Do artykułu należy dołączyć koniecznie streszczenie w języku angielskim, które należy umieścić na ostatniej stronie artykułu, podając jego tytuł w tymże języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie powinno przekraczać ok. 1500 znaków.
7. Do artykułu należy dołączyć także bibliografię załącznikową, uwzględniającą podziałna źródłą i literaturę.
8. Nazwa pliku publikacji (na CD) powinna zawierać nazwisko i imię autora (bez polskich znaków) oraz pierwsze słowo tytułu, np. Jan Kowalski, autor artykułu Kurator w postępowaniu cywilnym, powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: kowalski_jan_kurator.
9. Autor artykułu i glosy do wyroku sądu kościelnego umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego). Księża i osoby zakonne poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
10. Prezentacja recenzji powinna zawierać kolejno: autora recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, datę wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
11. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
12. Autor przesyłając materiały do publikacji proszony jest o dołączenie swojego adresu do korespondencji oraz numer telefonu i adresu mailowego.
13. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty , która może polegać jedynie na korekcie błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianiu wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Nieodesłanie materiału po dokonanej korekcie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z publikacji.
14. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom artykułów i glos zobowiązuje się przesłać 3 egzemplarze „Ius Matrimoniale”, w którym została zamieszczona publikacja autora.
15. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.
16. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie pełnego wykazu bibliografii użytej w publikacji (bibliografia nie jest wliczana przez Redakcję do ilości znaków dopuszczanych dla artykułu).
17. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami „ghostwriting” i „guest authorship” oraz wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Redakcji załączonego oświadczenia w tej kwestii.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Przekazanie materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę.
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.