Zasady recenzowania

Proces recenzji

  1. Wszystkie teksty przesłane do Ius Matrimonale podlegają recenzowaniu.
  2. Wstępnej oceny nadesłanego tekstu dokonuje Redakcja Ius Matrimoniale.
  3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Sekretarz Redakcji (z pomięciem danych osobowych Autora tekstu) przekazuje tekst do recenzji dwom niezależnym recenzentom, przy zachowaniu anonimowości.
  4. Redakcja w wyborze recenzentów kieruje się względami merytorycznymi.
  5. W procesie recenzyjnym wyklucza się powołanie recenzenta, który jest zatrudniony w instytucji afiliacji Autora tekstu.
  6. Teksty są recenzowane poufnie.
  7. Recenzenci są zobligowani do sporządzenia pisemnej recenzję według formularza Ius Matrimoniale.
  8. Recenzja powinna kończyć wnioskiem merytorycznym dopuszczającym bądź niedopuszczającym tekst do publikacji. Wszelkie krytyczne uwagi recenzenta wymagają ustosunkowania się Autora do nich. O ostatecznym dopuszczeniu do publikacji tekstu decyduje Redakcja Ius Matrimoniale.
  9. Redakcja Ius Matrimoniale może poprosić Autora tekstu o wprowadzenie poprawek sugerowanych przez recenzenta (recenzentów) lub o akceptację poprawek wniesionych przez Redakcję.
  10. W przypadku otrzymania dwóch recenzji pozytywnych Redakcja Ius Matrimoniale przekazuje tekst do druku.
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP