O czasopiśmie

LIBERTAS RELIGIOSA. Studium interdyscyplinarne wolności religijnej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie.

Na łamach czasopisma prezentuje się wyniki badań teoretycznych, analizy wyników badań empirycznych i propozycje rozwiązań praktycznych dotyczących wolności religijnej.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333z dnia 14 grudnia 2021 w ramach realizacji zadania: „Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

 

Cel i zakres tematyczny:

 Wydawanie czasopisma związane jest z działalnością badawczą Centrum Wolności Religijnej na UKSW w Warszawie. Służy ono upowszechnianiu wyników badań oraz umożliwia opublikowanie zamówionych materiałów eksperckich, a także prac naukowych poświęconych tej tematyce.

Czasopismo ma na celu publikowanie, wydawanie, upublicznianie i upowszechnianie wyników badań i dotychczasowej wiedzy, a także wymianę poglądów i prowadzenie merytorycznej dyskusji na temat prawa do wolności religijnej i przypadków jej łamania, zwłaszcza chrystianofobii w ramach następujących dyscyplin: filozofia, teologia (zwłaszcza misjologia, teologia praktyczna i katolicka nauka społeczna), nauki prawne, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, stosunki międzynarodowe, administracja, edukacja, pomoc społeczna (także Caritas), cybernetyka społeczna, komunikacja społeczna, współpraca międzyreligijna i międzykulturowa oraz ekumenizm.

W czasopiśmie będą również publikowane różne materiały służące pracy pastoralnej Kościoła, zwłaszcza poruszające temat poszanowania wolności religijnej w kontekście różnych kultur i tradycji. Materiały praktyczne będą mogły zostać wykorzystane w działalności edukacyjnej, a także jako wsparcie w duszpasterskiej posłudze w szpitalach, szkołach, poradnictwie małżeńskim, pracy z dziećmi i z młodzieżą, wśród uchodźców.

Tematyka artykułów będzie również aktualizowana z uwzględnieniem sytuacji społeczno-politycznej, przemian religijno-moralnych i bieżących wydarzeń związanych z prawem do wolności religijnej. Współczesne trendy związane z globalizacją, przepływem pracowników pomiędzy krajami i kontynentami oraz procesami migracyjnymi w skali światowej stawiają coraz wyższe wymagania wszystkim osobom na rynku pracy, nie tylko w wymiarze przygotowania zawodowego, ale też kompetentnego nawiązywania i pielęgnowania kontaktów międzyludzkich, w tym umiejętności współpracy z osobami innych religii i kultur. Dochodzi do zderzenia wolności religijnej – podstawowego prawa osoby ludzkiej - z uwarunkowaniami i procesami społeczeństwa wielokulturowego i wieloreligijnego.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.