Data publikacji : 2017-04-05

Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej - analiza de lege lata

Bartłomiej OręziakDział: Artykuły

Abstrakt

Podstawowym celem tego artykułu naukowego jest przeprowadzenie analizy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, dzięki czemu zostanie uzyskana aktualna pozycja referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej, po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 11.3.2016 r.[1] W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowany ogólny, ustrojowy status tego urzędnika państwowego wynikający z Konstytucji RP oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Następnie zostaną przedstawione jego konkretne kompetencje wynikające z prawa proceduralnego. Wszystkie wspomniane powyżej kwestie pozwolą nam zilustrować spektrum jego kompetencji, odpowiedzialności i wykonywanych funkcji w ramach całej procedury karnej. Autor artykułu, poza czystą analizą przepisów prawa, będzie subsydiarnie korzystał z dorobku doktryny w przedmiocie.
Jednym z poruszonych w artykule węzłowych zagadnień jest próba zidentyfikowania i rozróżnienia obowiązków referendarza sądowego w zakresie wykonywania wymiaru sprawiedliwości od wykonywania przez niego obowiązków z zakresu ochrony prawnej, innych niż wymiar sprawiedliwości. Te drugie, co do zasady, są zarezerwowane
dla referendarza sądowego. Na zakończenie niniejszego artykułu zostaną zaproponowane postulaty „de lege ferenda” dla polskiego ustawodawcy.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie