Data publikacji : 2018-07-14

Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Bartłomiej OręziakDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę wybranych zagadnień postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów w świetle ustawy z 27.5.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną uwagi o charakterze wprowadzającym, w szczególności kwestie autonomii omawianej dyscypliny oraz jej definicję. Następnie zaprezentowana zostanie podstawa normatywna odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz nastąpi przybliżenie definicji deliktu dyscyplinarnego zgodnie z brzmieniem przepisów prawa oraz głosem doktryny przedmiotu. W dalszej części zostanie poruszony problem koincydencji postępowania karnego i dyscyplinarnego, która to jest szczególnie istotna ze względu na konstytucyjną zasadę ne bis in idem. Artykuł zostanie zakończony zwięzłym podsumowaniem omawianej materii oraz autorskimi postulatami de lege lata ferenda dla polskiego ustawodawcy.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie