Kilka uwag dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Bartłomiej Oręziak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/mj.2018.3.02

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi analizę wybranych zagadnień postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów w świetle ustawy z 27.5.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną uwagi o charakterze wprowadzającym, w szczególności kwestie autonomii omawianej dyscypliny oraz jej definicję. Następnie zaprezentowana zostanie podstawa normatywna odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz nastąpi przybliżenie definicji deliktu dyscyplinarnego zgodnie z brzmieniem przepisów prawa oraz głosem doktryny przedmiotu. W dalszej części zostanie poruszony problem koincydencji postępowania karnego i dyscyplinarnego, która to jest szczególnie istotna ze względu na konstytucyjną zasadę ne bis in idem. Artykuł zostanie zakończony zwięzłym podsumowaniem omawianej materii oraz autorskimi postulatami de lege lata ferenda dla polskiego ustawodawcy.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.