Data publikacji : 2017-07-02

Uprawnienia pracowników w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe

Piotr CzekalskiDział: Artykuły

Abstrakt

Jeżeli pracodawca rozwiązał wadliwie umowę o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługują dwa alternatywne roszczenia. Pierwszym jest żądanie przywrócenia na poprzednie warunki pracy a ponadto żądanie wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy. Wysokość tego żądania jest przez ustawodawcę ograniczona, jednak limity nie dotyczą niektórych kategorii pracowników, np. kobiet w ciąży. W tym
wypadku wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy. Warunkiem powrotu do pracy i uzyskania wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy zasądzonej mocą orzeczenia sądu jest zgłoszenie przez pracownika swojej gotowości do pracy w terminie 7 dni. Drugim uprawnieniem pracownika jest roszczenie o odszkodowanie w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przedmiotem artykułu jest omówienie uprawnień, które przysługują pracownikom w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym.
Artykuł odnosi się zarówno do osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, jak również umów bezterminowych, prezentując przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa sądowego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie