Data publikacji : 2018-05-05

Społeczno-gospodarcze przesłanki ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi

Jan StoksikDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł niniejszy zawiera syntetyczny przegląd szczególnych regulacji prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi w UE oraz w Polsce. W zamyśle autora stanowić ma wprowadzenie do problematyki ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, stosowanych w wielu krajach UE. W Polsce ograniczenia te reguluje od 2003 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Akt ten, w obecnym stanie prawnym, nasuwa jednakże wiele zastrzeżeń oraz wątpliwości interpretacyjnych, także w zakresie zgodności z przepisami prawa traktatowego UE. Tych ostatnich zarzutów nie ustrzegły również inne kraje członkowskie UE, w tym także kraje nowo przyjęte. Wielość przesłanek, które uzasadniały wprowadzenie ograniczeń w obrocie ziemią rolniczą sprawiła, że KE zdecydowała się na wydanie wytycznych w sprawie warunków dopuszczalności ograniczeń w nabywaniu ziemi rolniczej przez cudzoziemców. Pozwoli to niewątpliwie na uelastycznienie obrotu ziemią w UE z jednej strony, z drugiej zaś, na lepszą ochronę ziemi rolniczej, jako podstawowego środka produkcji w rolnictwie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie