Data publikacji : 2018-11-19

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej jako novum w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

Sebastian CzechowiczDział: Artykuły

Abstrakt

Decyzja kasatoryjna jest instytucją procedury administracyjnej o charakterze kontrolnym. Obszarowo scharakteryzowana w artykule 138 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. W momencie jej zastosowania przez organ odwoławczy sprawa może być przekazana do ponownego rozpoznania. By uniknąć sytuacji nadmiernego stosowania
tej instytucji, nowelizacją z 1.6.2017 r. wprowadzono sprzeciw od wydanej decyzji kasacyjnej, którą strona ma prawo wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przedmiotowy artykuł koncentruje się na ocenie przedstawionej tematyki, w odniesieniu do uprawnień procesowych strony postępowania.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie