O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

"Politologia" jest czasopismem naukowym publikującym wyniki badań empirycznych nad zjawiskami politycznymi prowadzonych z różnych perspektyw teoretycznych (behawioralizm, instytucjonalizm itd.), przy pomocy różnych metod (ilościowych, jakościowych itd.).
Pismo przyjmuje przede wszystkim teksty anglojęzyczne, niezależnie od pochodzenia geograficznego autora tekstu.

Proces recenzji

Teksty publikowane w "Politologii" są recenzowane. Publikacje w sposób oczywisty odbiegające od profilu czasopisma lub podanych reguł są odrzucane przez redaktorów czasopisma bez recenzowania.
Recenzenci nie znają autora recenzowanego tekstu; autor nie jest informowany o tym, kto jest recenzentem jego tekstu.
Czasopismu bliskie są idee zawarte w publikacji "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

1. Jako autor może być oznaczona tylko osoba, która wniosła istotny wkład do publikacji.
2. Autor zobowiązany jest do ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów między obiektywizmem badacza, a jego innym zaangażowaniem w badanym obszarze.
3. Przedstawiona publikacja nie może być przeróbką lub kompilacją innych publikacji autora.
4. Należy oznaczać w publikacji fakt wykorzystania istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.
5. Rażącym deliktem jest opisywanie zebranych danych, jak i wyników badań w sposób niezgodny z faktami.

Czasopismo kieruje się regułami określonymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

Recenzenci

dr hab. Wojciech Gagatek, UW
dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, UJ
dr Agnieszka Kwiatkowska, SWPS
dr Maria Wincławska, UMK
dr Kinga Wojtas, UKSW
prof. Klaus Ziemer, UKSW

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.