Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK)

GINTER DZIERŻON

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2016.59.3.02

Abstrakt


W zaprezentowanym opracowaniu Autor dokonał szczegółowej interpretacji kan. 38 KPK. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w kan. 38 KPK określono zasady dotyczące nieskuteczności poszczególnego aktu administracyjnego tylko z jednej perspektywy, jaką jest zawartość aktu. Przyjęte w tej regulacji rozwiązania pozostają w ścisłym związku z zasadą legalności. Według Autora, ustawodawca kościelny jest daleki od pozytywistycznego legalizmu. Stwarza on bowiem możliwość dołączenia klauzuli derogacyjnej odnoszącej się do konkretnego przypadku. Stoi on na stanowisku, że takie rozwiązania jest konieczne, gdyż ustawa nie może stać się jedynym punktem odniesienia w wykonywaniu władzy. Sytuacje bowiem mające miejsce w przypadku sprawowania władzy administracyjnej niejednokrotnie charakteryzują się szczególnością. Wprowadzenie zatem tego typu klauzul należy uznać za „normae singulares”.


Słowa kluczowe


akt administracyjny; nieskuteczność aktu; kanoniczny porządek prawny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Żródła

Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benediicti Papae XV auctoritatae promulgatus, Typis Polyglotis Vaticanis 1933.

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Canonum Libri I De Normis generalibus, Typis Polyglotis Vaticanis 1977.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones S. R. E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiam, Dicasteriorum Curie Romanae, Universitatum Facultatumque eccelasiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consacratae recognitum, Libreria Editrice Vaticana 1980.

Literatura

AYMANS W., MÖRSDORF K., Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn-München- Wien-Zürich 1991.

BUNGE A., Las claves del Código. El libro I del Código de Derecho Canonico, Buenos Aires 2006.

CANOSA J., Il rescritto come atto amminitartivo nel diritto canonico, Milano 2003.

CHIAPPETTA L., ll Codice di Diritto Canonico. Commento giuridco- pastorale, t. 1, Roma 1996.

DE PAOLIS V., D’AURIA A., Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008.

DZIERŻON G., Ogólne dekrety wykonawcze w kanonicznym porządku prawnym, „Forum Iuridicum” 4 (2005), s. 189-199.

DZIERŻON G., Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kraków 2012.

DZIERŻON G., Pozbawienie przywileju (kan. 84 KPK), w: Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. ZAKRĘTA, A. SOSNOWSKI, Kraków 2013, s. 251 – 257.

FELICIANI G., La dimensione giuridica della libertà dei fedeli, w: Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive, red, C. J. ERRÁZUTIZ, L. NAVARRO, Milano 2000, s. 163-176.

GARCÍA MARTÍN J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999.

JIMENÉZ URRESTI T., Comentario a. can. 38 CIC, w: Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, red. L. DE ECHEVERIA, Madrd 1985, s. 45-46.

KRUKOWSKI J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985.

KRUKOWSKI J., Komentarz do kan. 38 KPK, w: J. KRUKOWSKI, R.

SOBAŃSKI, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003,

s. 100-102.

LOMBARDÍA P., Commento al can. 38 CIC, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, red. J. ARRIETA, Roma 2007, s. 98.

LÓPEZ–SIDRO LÓPEZ A., Derechos adquiridos, w: Diccionario general de Derecho Canónico, red. J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, t. 3, Pamplona 2012, s. 439-450.

MIECHIELS G., Normae generales juris canonici, t. 2, Lublin 1929.

MIRAS J., Comento al can. 38 CIC, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ – OCAÑA, t. 1, Pamplona 1996, s. 516-519.

RUBIO RODRÍGUEZ J., Los derechos adquiridos en el Codex de 1917 y 1983, „Revista Española de Derecho Canonico” 39 (1983), s. 439-450.

SÁNCHEZ-GIL A., La presunzione di validità dell’atto giuridico nel diritto canonico, Milano 2006.

SOBAŃSKI R., Komentarz do kan. 4 KPK, w: J. KRUKOWSKI, R. SOBAŃSKI, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Poznań 2003, s. 49-50.

SOCHA H., Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. LÜDICKE, t. 1, Essen 1985, ad. 38.

VAN HOVE A., Commentarium Lovaniense, cz. 1, t. 4, Mechelenae-Romae 1936.

WÄCHTER L., Gesetz im kanonischen Recht. Eine Rechchtsprachliche Untersuchung zum Grundproblemem der Erfassung des Gesetzes im katholischen Kirchenrecht, St. Ottilien 1989.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.