Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas nie publikowane.


  • Do tekstu należy dołączyć:
    1. Tytuł publikacji oraz abstrakt w j. angielskim. Długość abstraktu nie powinna być krótsza niż 250 znaków i nie powinna przekraczać 1800 znaków. 
    2. Słowa kluczowe w języku polskim oraz ich wierne tłumaczenie na język angielski 
    3. Bibliografię załącznikową artykułu
    4. Informację o autorze
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

1.Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, komunikatu, recenzji lub sprawozdania.
2. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego wraz z zapisem elektronicznym w postaci pliku komputerowego na nośniku CD/DVD, w formacie edytora Microsoft Word. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane w oddzielnym pliku. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
3. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry przypisów: czcionka Times New Roman 10; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Przypisy umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym. Nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą (zob. Zasady cytowania, strona internetowa czasopisma)
4. Nazwa pliku publikacji umieszczona na nośniku elektronicznym powinna rozpoczynać się od nazwiska i imienia autora (bez polskich znaków) np. Jan Kowalski powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: Kurator w postępowaniu cywilnym następująco: kowalski_jan_kurator.
5. Autor artykułu i komunikatu umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego). Księża i osoby zakonne - według własnego uznania - poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku mogą zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
6. Po tytule artykułu, przed wstępem, należy sporządzić tzw. „TREŚĆ”, zamieszczając przyjęty w artykule podział strukturalny (oznaczenia i tytuły części, punktów, podpunktów i inne zastosowane podziały).
7. Do artykułu należy dołączyć koniecznie streszczenie w języku angielskim, które należy umieścić na ostatniej stronie artykułu podając jego tytuł w tym języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie może przekroczyć jednej strony wydruku i nie może być krótsze niż 250 wyrazów. Artykuły bez streszczenia w języku angielskim będą publikowane jako komunikaty. W tej samej formie będą publikowane artykuły, które nie są opatrzone przypisami, a zawierają jedynie dołączoną bibliografię.
8. Po streszczeniu w języku angielskim neleży podać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
9. Sposób prezentowania recenzji: autor recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, data wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
10. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
11. Autor przed przysłaniem materiałów do publikacji proszony jest o zapoznaniem się z informacjami dotyczącymi „zapory ghostwriting” i wypełnienie stosownego oświadczenia. Powyższe informacje i formularz oświadczenia umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma (zob. Zapora ghostwriting). Wypełniony formularz wraz tekstem do publikacji oraz dołączanym adresem do korespondencji (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu) należy przesłać na adres redakcji.
12. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty. Chodzi jedynie o korektę błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianie wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Jeżeli materiał po dokonanej korekcie nie zostanie odesłany do Redakcji w wyznaczonym terminie spowodować może wycofanie publikacji z druku.
13. Autor wraz z tekstem do pierwszej korekty (autorskiej) otrzymuje do podpisania tekst umowy dotyczącej publikacji artykułu naukowego oraz przeniesienia praw autorskich w dwóch egzemplarzach (zob. Umowa-prawa autorskie).
14. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom zaś artykułów zobowiązuje się przesłać jeden egzemplarz kwartalnika Prawo Kanoniczne, w którym został zamieszczony artykuł.
15. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.

Wytyczne do pobrania

Sposób cytowania

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP