Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

1.Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, komunikatu, recenzji lub sprawozdania.
2. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego wraz z zapisem elektronicznym w postaci pliku komputerowego na nośniku CD/DVD, w formacie edytora Microsoft Word. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane w oddzielnym pliku. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
3. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry przypisów: czcionka Times New Roman 10; interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Przypisy umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym. Nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą (zob. Zasady cytowania, strona internetowa czasopisma)
4. Nazwa pliku publikacji umieszczona na nośniku elektronicznym powinna rozpoczynać się od nazwiska i imienia autora (bez polskich znaków) np. Jan Kowalski powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: Kurator w postępowaniu cywilnym następująco: kowalski_jan_kurator.
5. Autor artykułu i komunikatu umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego). Księża i osoby zakonne - według własnego uznania - poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku mogą zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
6. Po tytule artykułu, przed wstępem, należy sporządzić tzw. „TREŚĆ”, zamieszczając przyjęty w artykule podział strukturalny (oznaczenia i tytuły części, punktów, podpunktów i inne zastosowane podziały).
7. Do artykułu należy dołączyć koniecznie streszczenie w języku angielskim, które należy umieścić na ostatniej stronie artykułu podając jego tytuł w tym języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie może przekroczyć jednej strony wydruku i nie może być krótsze niż 250 wyrazów. Artykuły bez streszczenia w języku angielskim będą publikowane jako komunikaty. W tej samej formie będą publikowane artykuły, które nie są opatrzone przypisami, a zawierają jedynie dołączoną bibliografię.
8. Po streszczeniu w języku angielskim neleży podać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
9. Sposób prezentowania recenzji: autor recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, data wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
10. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych - analogicznie jak w artykułach).
11. Autor przed przysłaniem materiałów do publikacji proszony jest o zapoznaniem się z informacjami dotyczącymi „zapory ghostwriting” i wypełnienie stosownego oświadczenia. Powyższe informacje i formularz oświadczenia umieszczonymi na stronie internetowej czasopisma (zob. Zapora ghostwriting). Wypełniony formularz wraz tekstem do publikacji oraz dołączanym adresem do korespondencji (adres pocztowy, e-mail, numer telefonu) należy przesłać na adres redakcji.
12. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty. Chodzi jedynie o korektę błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianie wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Jeżeli materiał po dokonanej korekcie nie zostanie odesłany do Redakcji w wyznaczonym terminie spowodować może wycofanie publikacji z druku.
13. Autor wraz z tekstem do pierwszej korekty (autorskiej) otrzymuje do podpisania tekst umowy dotyczącej publikacji artykułu naukowego oraz przeniesienia praw autorskich w dwóch egzemplarzach (zob. Umowa-prawa autorskie).
14. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom zaś artykułów zobowiązuje się przesłać jeden egzemplarz kwartalnika Prawo Kanoniczne, w którym został zamieszczony artykuł.
15. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.

Wytyczne do pobrania

Sposób cytowania

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.