O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

W czasopiśmie "Prawo Kanoniczne" są umieszczane publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa w języku polskim oraz w językach obcych.
Kwartalnik jest prenumerowany zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Można więc go znaleźć w bibliotekach wielu uczelni zagranicznych. A ponadto, w wielu instytucjach Kościoła powszechnego – zwłaszcza w Rzymie. W związku z tym zespół redakcyjny prowadzi intensywną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, co służy popularyzacji dorobku i myśli polskiej kanonistyki na arenie międzynarodowej, a jednocześnie ułatwia polskim kanonistom, czy też czytelnikom zapoznanie się z rozwojem nauki prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych w świecie.
Kwrtalnik jest adresowany szczególnie do pracowników nauki zainteresowanych problematyką historyczno – prawną, zagadnieniami prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych, osób zatrudnionych w administracji kościelnej i państwowej oraz pracowników sądów – zwłaszcza kościelnych. Jest też bardzo pożyteczny dla studentów w celu pogłębiania ich studiów uniwersyteckich.

Proces recenzji

1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych.
2. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
4. W przypadkach wątpliwych recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesów, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniej współpracy naukowej.
5. Recenzja ma formę pisemną i zawierać wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady dopuszczenia lub odrzucenia artykułu i formularz recenzji przesyłane są do wiadomości recenzentów i są zamieszczane na stronie internetowej.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku podaje się ich nazwiska na stronie internetowej czasopisma.
8. Artykuły przesyła się do recenzji według kompetencji autorów wynikających z posiadanej specjalności.

Formularz recenzji 

Harmonogram publikacji

"Prawo Kanoniczne" ukazuje się na koniec kazdego kwartału. Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Redakcja sprzeciwia się praktykom "ghostwriting" i "guestautorship" i dbając o etyczną postawę autorów zanim przyjmie tekst do druku wymaga od autorów pisemnego oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów oraz informacji czy praca była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną (tekst w załączniku).

Recenzenci

Prof. Rodolfo Carlos Barra (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna)
Prof. Alejandro W. Bunge (Pontificia Universidad Católica Argentina, Argentyna; Rota Romana, Città del Vaticano)
Prof. Javier Canosa (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. Jean Paul Durand (Institut Catholique de Paris, Francja)
Ks. prof. Jan Dyduch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
Prof. Constantino-M. Fabris, (Facoltà di Diritto Canonico “S. Pio X” di Venezia, Włochy)
Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense, Watykan)
Ks. dr hab. Robert Kantor (Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie, Polska)
Ks. prof. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy)
Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UJPII, Kraków, Polska)
Prof. Dominique Le Tourneau (Studium de Droit canonique de Lyon, Francja)
Ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński (KUL JPII, Lublin, Polska)
Prof. Krzysztof Nykiel (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy; Penitencjaria Apostolska, Watykan)
Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UJPII, Kraków, Polska)
Prof. Carlos Salinas (Universitad Catolica de Valparaiso, Cile)
Prof. Alessio Sarais, (Pontificio Istituto Orientale, Watykan)
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (KUL JPII, Lublin, Polska)
O. prof. Piotr Skonieczny (UJPII, Kraków, Polska)
Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa (KUL JPII, Lublin, Polska)
Prof. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski, Opole)
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury, Rzym,Włochy)
Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM, Olsztyn, Polska)
Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT, Wrocław, Polska)

Historia czasopisma

"Prawo Kanoniczne" ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku. Do 2011 roku czasopismo ukazywało dwa razy w roku jako nr 1-2 i 3-4. Od 2012 roku, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie publikacją w czasopiśmie, zmieniono częstotliwość jego wydawania, z półrocznej na kwartalną. W 2007 roku kwartalnik "Prawo Kanoniczne" obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji został wydany numer specjalny, w którym umieszczono, w postaci opisu bibliograficznego, zawartość 50 roczników czasopisma.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.