Accezione giuridico-canonica del significato di «titolo»

PRZEMYSŁAW MICHOWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.06

Abstrakt


Przedmiotem prezentowanej pracy jest analiza pojęcia «tytuł» w użyciu legislacyjnym jak również w obiegowym języku prawniczym. Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań była eksploracja semantycznego zastosowania omawianego pojęcia w prawie rzymskim. Przedmiotowe dociekania wykazały, że ściśle prawniczego znaczenia, termin titulus nabrał dopiero pod rządami Dioklecjana. W dalszej kolejności, autor podjął się hermeneutyki norm kodeksowych z 1983 roku. Wykazano wielość znaczeń omawianego terminu, z których najbardziej relewantne dla celów niniejszego elaboratu zostały syntetycznie ujęcie w formułę szeroko pojetego upoważnienia/autoryzacji.

Główne wnioski były możliwe do skreślenia po analizie doktrynalnego i praktycznego użycia terminu «tytuł». Zakres prawa małżeńskiego, szeroko rozumianej odpowiedzialności i teorii własności posłużyły jako modelowe schematy poprawnego semantycznego określenia wspomnianego pojecia w znaczeniu ściśle prawnym.


Słowa kluczowe


«tytuł», tytulariusz, prawo do zaskarżenia małżeństwa, tytuł odpowiedzialności, tytuł właśności.

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Źródła

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digetus, Benedicti Papae XV auctoritate promulga-tus, in AAS 9 (1917-II), p. 11-456.

Codex Iuris Canonici auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus 21 ianuarii 1983, in AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317.

TRIBUNAL APOSTOLICUM SACRÆ ROMANÆ ROTÆ, coram PALAZZINI, decisio diei 24 octobris 1973, in Rotæ Romanæ Decisiones, vol. LXV, p. 674-682.

TRIBUNAL APOSTOLICUM ROMANÆ ROTÆ, coram PALESTRO, decisio diei 31 ianuarii 1990, in Rotæ Romanæ Decisiones, vol. LXXXII, p. 52-64.

TRIBUNAL APOSTOLICUM ROMANÆ ROTÆ, coram POMPEDDA, decisio diei 8 novembris 1983, in Rotæ Romanæ Decisiones, vol. LXXV, p. 575-590.

TRIBUNAL APOSTOLICUM SACRÆ ROMANÆ ROTÆ, coram SOLIERI, decisio diei 22 iunii 1923, in Rotæ Romanæ Decisiones, vol. XV, p. 113-126.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENITICE INTERPRETANDO, «Utrum ... vigeat adhuc responsum S.S.C.S. Officii diei 27 iannuarii 1928», in AAS 62 (1973), p. 59.

Literatura

ABOI RUBIO D., El concepto jurídico de «título», in Cuadernos Doctorales 23 (2009), p. 231-267.

ABOI RUBIO D., voce «Título», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (curr.), Diccionario General de Derecho Canónico, vol. VII, Navarra 2012, p. 594-597.

ALBERTARIO E., Ancora sui glossemi nei Frammenti Vaticani, in Studi Giuridici di Diritto Romano 5 (1937), p. 551-558.

ARROBA CONDE M.J, Diritto processuale canonico, 5a ed., Roma 2006.

AZARDA A., EULA E. (curr.), voce «Titolarità», in Novissimo Digesto italiano, vol. XIX, Torino 1973, p. 320-329.

BLACK H.C., voce «Title», in Black’s Law Dictionary, 6th ed., St. Paul (Minn.) 1990, p. 1485.

BEGUS C., Diritto patrimoniale canonico, Città del Vaticano 2007.

CASTAÑO F.J., Il sacramento del matrimonio, 2a ed., Roma 1992.

COCCOPALMERIO F., Diritto patrimoniale della Chiesa, in AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. IV (collana Quaderni di Apollinaris 4), Roma 1980, p. 1-70.

DANEELS F., Il diritto di impugnare il matrimonio, AA. VV., Il processo matrimoniale canonico, collana Studi Giuridici t. XVII, Città del Vaticano 1994, p. 393-343.

D’AURIA A., L’imputabilità nel diritto penale canonico, Roma 1997.

DE DIEGO LORA C., Sub can. 1407 CIC/83, in Codice di Diritto Canonico e leggi complementari, J.I. ARRIETA (cur.), Roma 2007, p. 844.

DE DIEGO LORA C., Sub can. 1400 CIC/83, in Codice di Diritto Canonico e leggi complementari, J.I. ARRIETA (cur.), Roma 2007, p. 932.

DE PAOLIS V., CITO D., Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di dirtto canonico. Libro VI, Roma 2008.

D’ORS A., Titulus, in Anuario de Historia del Derecho Español 23 (1953), p. 495-513.

FIORELLA A., voce « Responsabilità penale», in Enciclopedia giuridica, vol. XXIX, Torino 1988, p.1289- 1340.

FROSINI V., voce «Esercizio del diritto», in Novissimo Digesto italiano, vol. VI, Torino 1960, p. 790-823.

GHERRI P., Titoli di responsabilità dei Superiori generali degli IVC in ambito extracanonico, in Commentarium pro Religiosis 95 (2014), p. 31-55.

GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO F., voce «Titulus», in Diccionario de derecho romano, Madrid 1982, pp. 669-675.

KRÜGER P., MOMMSEN T., STUDEMUND W. (curr.), Collectio librorum anteiustiniani in usum scholarum, vol. 2/3, Berlin 2001.

LÓPEZ ALARCÓN M., Sub. can. 1276 CIC, in Codice di Diritto Canonico e leggi complementari, J.I. ARRIETA (cur.), Roma 2007, p. 844.

MANCINI C.V., L’elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato, Torino 2001.

MAROZA A., Sub. can. 1329, in A. MARZOA , J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (curr.), Comentario exegético al Código de derecho canónico, vol. IV/1, Pamplona, 1997, p. 342-347.

MARTÍN DE AGAR J.T., Bienes temporales y missíon de la Iglesia, in AA.VV., Manual de Derecho Canónico, Pamplona 1991, p. 701-734.

OCHOA J., I titoli di competenza, in AA. VV., Il processo matrimoniale canonico, collana Studi Giuridici t. XVII, Città del Vaticano 1994, p. 133-181.

PALAZZINI I., voce «Titulus», in Dictionarium morale et canonicum, vol. IV, P. PALAZZINI (cur.), Romæ 1958, p. 503.

PREE H., voce «Responsabilidad de la administración», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (curr.), Diccionario General de Derecho Canónico, vol. VI, Navarra 2012, p. 983-991.

VALDRINI P., Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano, 2013.

VASSALLI G., voce «Colpevolezza», in Enciclopedia giuridica, vol. VI, Torino 1988, p.1-38.

VON MAYR R. (cur.), Vocabularum Codicis Iustiniani, vol. I, Hildesheim 1965, coll. 2410-2413.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.