Data publikacji : 2021-03-06

Aus christlicher Verantwortung Europäische Gedanken im Denken von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.

Dział: Artykuły

Abstrakt

Joseph Ratzinger/Benedykt XVI w swoich wypowiedziach często odnosi się do problematyki odpowiedzialności chrześcijańskiej, leżącej u podstaw Europy z jej judeo-chrześcijańskimi korzeniami. Sam przeżywszy okropieństwa II Wojny Światowej przestrzega nasz kontynent i jednocześnie cały świat przed niebezpieczeństwami, które grożą mieszkańcom Europy i świata, jeśli zatracą swoje pierwotne poczucie godności ludzkiej i praw człowieka. To jest według Ratzingera ciągłym zadaniem chrześcijan na naszym kontynencie. Podstawy chrześcijańskie nie mogą być lekceważone, jeśli chcemy zachować naszą właściwą tożsamość Europy.

Również dzisiejsza Europa nie jest wolna od wielu niebezpieczeństw, takich jak terroryzm.

W obliczu wszystkich niebezpieczeństw Ratzinger/Benedykt XVI proponuje swoje programowe rozwiązanie, aby odejść od pozytywistycznego myślenia a skupić się na transcendentnym odniesieniu do rzeczywistości. Tylko w taki sposób Europa może zachować swoją godność, równość i tożsamość. W tym budowaniu Europy przyszłości nie może zabraknąć Kościoła.

Słowa kluczowe

Benedykt XVI ; chrześcijańska odpowiedzialność ; Europa ; Joseph Ratzinger


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Śledziewski, S. (2021). Aus christlicher Verantwortung Europäische Gedanken im Denken von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. Studia Gdańskie, 47, 83-92. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-025

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:
Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie – za pomocą dowolnej techniki – egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części;
3. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Załącznik do umowy

 


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie