Data publikacji : 2021-12-17

Teoria kultury w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI – zarys problematyki

Marcelina ZdenkowskaDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule opisano zagadnienie kultury w ujęciu Josepha Ratzingera. Temat ten jak dotąd nie był poruszany w szerszym kontekście, chociaż dorobek naukowy niemieckiego teologa posiada bogate opracowanie (zwłaszcza z perspektywy teologiczno-filozoficznej. Głównym celem artykułu jest wprowadzenie do teorii kultury emerytowanego papieża. Przedstawiono trzy najważniejsze zagadnienia będące rdzeniem jego poglądów, jakimi są człowiek, wspólnota oraz relacja między wiarą a rozumem. Dodatkowo w tekście zaprezentowano krótkie przedstawienie źródła kryzysu kultury, czyli kulturowego relatywizmu, który również silnie oddziałuje na wspomniane trzy kwestie. Artykuł bazuje na analizie najważniejszych dzieł Ratzingera z perspektywy kulturoznawczej: Wiara, prawda, tolerancja – Chrześcijaństwo a religie świata, Wprowadzenie w chrześcijaństwoEuropa Benedykta w kryzysie kultur.

Słowa kluczowe

kultura ; Ratzinger ; Benedykt XVI ; człowiek


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zdenkowska, M. (2021). Teoria kultury w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI – zarys problematyki. Studia Gdańskie, 49, 209-223. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-030

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. Wydanie i rozpowszechnianie artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalanie na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzanie do pamięci komputera;
4. Wprowadzanie do czytelni on-line;
5. Wprowadzanie do obrotu;
6. Wprowadzanie do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych;
7. Rozpowszechnianie artykułu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie