Data publikacji : 2021-12-17

Miłość i pożądanie w Księdze Rodzaju 37 i 39

Irena NabergojDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł omawia literackie sposoby przedstawienia konsekwencji szczególnej miłości Jakuba do jego młodszego syna Józefa dla braci, sposób ukazania uwiedzenia żony Potyfara w stosunku do Józefa, który zajmował podrzędną pozycję w domu Potyfara, argumenty Józefa za odmowę perswazji i strategię kłamania w zemście za odrzucenie. Analiza wykorzystania pola semantycznego miłości i pożądania oraz sposobu literackiego przedstawienia złożoności międzyludzkich relacji rodzinnych ujawnia możliwości i ograniczenia interpretacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na psychologię wrogiej reakcji braci Józefa na szczególną pozycję Józefa w sercu ich ojca Jakuba, kontrastujące zachowanie żony Potyfara i podobne przypadki w 2 Samuela 13 i Gen. 34. Ograniczenia interpretacji przejawiają się przede wszystkim w próbach wyjaśnienia psychologii zawiści, pożądania i niszczycielskich konsekwencji działania z pożądania. Najważniejszym wnioskiem z artykułu jest to, że pełne znaczenie narracji w rozdziałach 37 i 39 można dostrzec jedynie w kontekście całej historii Józefa z Księgi Rodzaju 37-50. Artykuł jest zatem częścią obszerniejszego studium historii Józefa jako całości.

Słowa kluczowe

Jakub ; Józef ; bracia Józefa ; zazdrość ; żona Potyfara ; pożądanie ; uwodzenie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Nabergoj, I. (2021). Miłość i pożądanie w Księdze Rodzaju 37 i 39. Studia Gdańskie, 49, 23-35. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-018

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. Wydanie i rozpowszechnianie artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalanie na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzanie do pamięci komputera;
4. Wprowadzanie do czytelni on-line;
5. Wprowadzanie do obrotu;
6. Wprowadzanie do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych;
7. Rozpowszechnianie artykułu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie