Data publikacji : 2023-02-04

Pojęcie odpowiedzialności duchowej w dynamice wzrostu w miłości

Abstrakt

W procesie wzrastania człowieka w wierze ważną rolę pełni fakt i doświad- czenie odpowiedzialności o proporcjonalnie zmiennej dynamice inten- sywności przeżycia i widzenia zakresu pola oddziaływania. Zależy więc od relacji osoby z łaską i dotyczy rozwoju cnót. Odpowiedzialność ujęta od strony moralnej jest związana z normatywną i życiodajną rzeczywistością prawdy o dobru i jest nazywana odpowiedzialnością moralną. Refleksja charytologiczna w obrębie aretologii wskazuje natomiast na prawo wolności w Chrystusie, które jest związane z odpowiedzialnością duchową i przeja- wia się w wielkoduszności człowieka w wielorakich aktach woli. Duchowy charakter odpowiedzialności zaznacza się w cnotach wlanych i nabytych, teologicznych i moralnych, proporcjonalnie do postępu w zjednoczeniu z Bogiem. Są one scentralizowane w aktach kultu i scalają moralność, du- chowość, treść depozytu wiary oraz życie liturgiczne. Refleksja o odpowie- dzialności w duchowości zwraca więc uwagę na rolę łaski w przestrzeni całego życia chrześcijańskiego. Łaska, ponieważ osadza moralność w rze- czywistości odkupieńczej i eschatologicznej, organizuje ją i scala w osobie ludzkiej, nadaje znaczenie nadprzyrodzone, oraz wzmacnia i uszlachetnia. Podsumowując, przyczyną odpowiedzialności w duchowości jest spotkanie z Chrystusem. Podjęcie odpowiedzialności jest aktualizacją i cechą trwa- nia w zjednoczeniu z Nim. Wynika z życia nadprzyrodzonego opartego na łasce, dzięki której cnoty wiary, nadziei i miłości korelują z cnotami kardynalnymi i darami Ducha Świętego oraz umożliwiają człowiekowi życie według Ośmiu Błogosławieństw. Odpowiedzialność jest tym samym składnikiem struktury powołania człowieka do świętości, a jej przyjęcie jest organicznie związane z procesem duchowego rozwoju człowieka, jest kontrapunktem dla naturalizmu, minimalizmu i letniości w życiu Kościoła, wyrazem pragnienia i dążenia do świętości (por. Mt 11, 12) oraz jest formą ekspiacyjnej odpowiedzi na rozwijającą się „cywilizację śmierci”.

Słowa kluczowe:

duchowość, powołanie, łaska, odpowiedzialność moralna i duchowa, konsekwencje czynów moralnych, cnoty wlane, jedność, zjednoczenieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Gibziński, S. (2023). Pojęcie odpowiedzialności duchowej w dynamice wzrostu w miłości. Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), 27–67. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP