Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa

Natalia Smolińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.03

Abstrakt


Opracowanie pt.: „Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa” przybliża tematykę związaną z celibatem i dyspensowaniem od obowiązku jego zachowania. Tekst podzielony jest na cztery punkty. Pierwszy przedstawia rys historyczny instytucji celibatu, poczynając od czasów biblijnych aż po erę nowożytną, ukazując najważniejsze punkty zwrotne rozwoju celibatu duchowieństwa. Drugi punkt przedstawia pokrótce instytucje celibatu we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego, odnosząc się do Kodeksu prawa kanonicznego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II, a także do nauczania ostatnich Biskupów Rzymu. Punkt trzeci artykułu przedstawia problem święceń jako przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, nawiązując do kanonów Kodeksu prawa kanonicznego. W czwartej części artykułu omówione jest zagadnienie dyspensowania od celibatu, z mocnym akcentem położonym na fakt, że dyspensa od celibatu nie jest prawem przysługującym kapłanowi porzucającemu kapłaństwo, a raczej aktem łaski udzielanej po rozważeniu każdej sytuacji indywidualnie, na prośbę zainteresowanego.


Słowa kluczowe


celibat; małżeństwo; przeszkoda święceń; kapłaństwo; dziewictwo

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Barszcz W., Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 2011, nr 3–4, s. 53–76.

Brundage J. A., Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, Chicago 1987.

Brzeziński M., Małżeństwa byłych celibatariuszy i osób konsekrowanych,

Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła, red. A. Domaszk, M. Saj, Warszawa 2015, s. 237–252.

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 1983, nr 75, cz. II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pal-lottinum, Poznań 1984.

Congregatione per il Clero, www.vatican.va/roman_curia/congregations/ cclergy/documents/rc_con_cclergy_pro_31051999_it.html (dostęp: 02.02.2016 r.).

Congregazione per il Clero, L’identità missionaria del Presbitero nella Chiesa quale dimensione intrinseca dell’esercizio dei tria munera, w: Enchiridion Vaticanum 2009–2010, nr 26, s. 286–297.

Corpus Iuris Canonici, Pars secunda: Decretalium Collectiones, E. Friedberg, Graz 1955.

Decrees of the Ecumenical Councils. Vol. I: Nicaea I to Lateran V, red. G. Al-berigo, N. P. Tanner, London–Washington 1990.

Góralski W., Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000.

Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.

Justyn, Apologia, w: Pierwsi apologetycy greccy, red. J. Naumowicz, Kraków 2004, s. 151–285.

Kiwior W., Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencje, tytuły prawne, procedura, „Prawo Kanoniczne” 1992, nr 3–4, s. 161–175.

Kiwior W., Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, „Prawo Kano-niczne” 2011, nr 3–4, s. 117–145.

Manzi F., Celibat kapłański jest dyscypliną Kościoła łacińskiego czy też ma pochodzenie biblijne?, w: Żonaci księża? 30 palących pytań w kwestii celibatu, red. A. Cattaneo, Pelplin 2012, s. 21–29.

Melanchton F., Apologia Konfesji Augsburskiej, w: Wybrane Księgi symbo-liczne Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Warszawa 1980.

Ossowski K., Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele Łacińskim na prośbę prezbitera, „Kościół i Prawo” 2013, nr 2, s. 115–132.

Paul VI, Encyclical Sacerdotalis caelibatus (24.06.1967), AAS 1967, nr 59, s. 657–970; tekst polski w: Paweł VI, Encyklika o celibacie kapłańskim „Sacerdotalis caelibatus”, Biblos, Tarnów 1994.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1984.

Paximadi G., Czy celibat nie jest anachroniczną pozostałością po rytual-nej czystości wymaganej od kapłanów Starego Testamentu?, w: Żonaci księża? 30 palących pytań w kwestii celibatu, red. A. Cattaneo, Pelplin 2012, s. 17–20.

Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, red. M. Peter, M. Wolniewicz, Święty Wojciech, Poznań 2013.

Rakoczy T., Dyspensa od celibatu, w: „Prawo i Kościół” 2006, t. I, s. 79–96.

Ryś G., Celibat duchownych – punkty zwrotne w historii Kościoła, w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, s. 125–138.

Ryś G., Celibat, Kraków 2002.

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Per Litteras ad universos (14.10.1980), AAS 1980, nr 72, s. 1132–1135; tekst polski w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Biblos, Tarnów 1995, s. 149–151.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pres-byterorum ministerio et vita „Presbyterorum ordinis” (7.12.1965), AAS 1966, nr 58, s. 991–1024; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 478–507.

Sobór Laterański I, Canones; tekst polski w: Dokumenty Soborów Powszech-nych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II, red. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2002, s. 117–135.

Sobór Nicejski I, Canones; tekst polski w: Dokumenty Soborów Powszech-nych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. I, red. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2002, s. 21–47.

Stawniak H., Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła Łaciń-skiego, w: Kapłaństwo posługi, red. A. Skorupka, A. Słowikowska, Lublin 2012, s. 29–48.

Stokłosa M., Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

Tertulianus, De exhortatione castitatis, PL 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.