Działalność synodalna w diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II jako odpowiedź na potrzebę recepcji uchwał soborowych w Kościele partykularnym (refleksja pastoralno-kanoniczna)

Krzysztof Rogala

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.05

Abstrakt


Analiza zebranego materiału, dotyczącego działalności synodalnej w Koś-ciele włocławskim po Soborze Watykańskim II, ukazuje zaangażowanie i troskę biskupów lokalnych w recepcję reform soborowych do ich Kościoła partykularnego. Bardziej duszpasterski i pastoralny charakter instytucji synodalnej przyczynił się do lepszej odpowiedzi na współczesne potrzeby Ludu Bożego. Zarówno Pierwszy, jak i Drugi Synod Diecezji Włocławskiej wpisały się swoimi uchwałami w najnowsze dzieje zgromadzeń synodalnych w Polsce, wnosząc jednocześnie do nich wielki dorobek myśli duszpasterskiej i prawniczej. Pierwszy Synod Diecezji Włocławskiej był również pierwszym synodem w kościele partykularnym po Soborze Watykańskim II. Jego bezprecedensowy charakter polegał na wprowadzaniu reformy soborowej w Kościele partykularnym za pomocą instytucji synodalnej. Mimo że jego struktura i przebieg uwzględniały reformę soborową oraz jego charakter pastoralny, to jednak zabrakło wśród uczestników obrad synodalnych osób świeckich. Dopiero posoborowa instrukcja Kongregacji Biskupów na temat pasterskiej posługi biskupów Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 r. nakreśliła jeszcze bardziej pastoralny charakter instytucji synodów diecezjalnych. Dlatego, uwzględniając jej przepisy, w obradach Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej brały już udział osoby świeckie. Dzięki temu pomnożyło się dobro, jakie niesie ze sobą każde zgromadzenie synodalne, które ze swej natury dąży do odnowy życia religijnego danego Kościoła partykularnego. Kościół włocławski, który rozpoczął posoborowe dzieło synodalne już w roku 1967 – pierwszym synodem diecezjalnym, w kilkanaście lat później zdecydował się na kontynuowanie tego dzieła, inicjując swój kolejny, drugi posoborowy synod. Dzięki tym zgromadzeniom w diecezji włocławskiej szybko i sprawnie można było wprowadzić reformę Soboru Watykańskiego II, wymagającą wielu wysiłków i zabiegów ze strony zarówno biskupów, duchowieństwa, jak i wiernych świeckich.


Słowa kluczowe


synod diecezjalny; synody posoborowe; diecezja włocławska; synod włocławski

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Borucki J., Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej, „Studia Włocławskie” 2011, nr 13, s. 125–138.

Borucki J., Przygotowania, przebieg i uchwały synodu diecezji włocławskiej z 1967 roku, „Studia Włocławskie” 2009, nr 11, s. 255–270.

Borucki J., Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykań-skim II, Włocławek 2012.

Dekret z 13.07.1960 r., w: Teczka: Synod (z 1976 r.), Archiwum Kurii Diecezji Włocławskiej.

Dembowski B., Dekret powołujący Sekretariat posynodalny (4.04.1994 r.),

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994, s. 4.

Dembowski B., Dekret promulgujący statuty II Synodu Włocławskiego

(4.04.1994 r.), w: Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocła-wek 1994, s. 3.

Dudziak J., Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym, „Colloqium Salutis” 1984, nr 16, s. 47–79.

Dullak J., Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Szcze-cin 2007.

Góralski W., Drugi synod diecezji włocławskiej, „Ateneum Kapłańskie” 1995, z. 1(518), s. 71–83.

Gręźlikowski J., Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000.

Inauguracyjna sesja II Synodu Diecezji Włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1986, nr 69, s. 116–117.

Kronika Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, t. 2: lata 1966–1970.

Librowski S., Synody diecezji włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 82–94.

Pawłowski A., Dekret ustanawiający urzędy synodalne (19.10.1967 r.), „Kro-nika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 30–31.

Pawłowski A., Dekret zwołania synodu (21.09.1967 r.), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 25–26.

Pawłowski A., Dekrety i zarządzenia. Skład osobowy komisji synodalnych, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 197–201.

Pawłowski A., Orędzie pasterskie do wiernych przed synodem, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 6–9.

Pawłowski A., Powiadomienie Biskupa Ordynariusza, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 79–81.

Pawłowski A., Regulamin synodalny (19.10.1967 r.), „Kronika Diecezji Włoc-ławskiej” 1968, nr 51, s. 32.

Przebieg prac przygotowujących synod, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 201–203.

Synod Diecezji Włocławskiej 6–9 XI 1967 pierwszy w nowym tysiącleciu.

Przebieg synodu, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 1–6.

Synod Diecezji Włocławskiej odbyty we Włocławku w dniach 6–9 XI 1967 r. pod przewodnictwem J. E. Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Biskupa Włocławskiego (statuty i załączniki), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 75–143.

Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, Archiwum Kurii Diecezji Włocławskiej.

Zaręba J., Wezwanie Wielkopostne do życia z Chrystusem, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1978, nr 61, s. 83–86.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.