O czasopiśmie

Historia czasopisma
Czasopismo "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" powstało w 2006 roku. Redagowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2006-2012 wydawane było we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i ukazywało się 3 razy w roku (2007,2008), następnie (2009-2012) jako półrocznik. Od 2013 jest rocznikiem.
 
Wydawca czasopisma
Wydawcą czasopisma jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Cel czasopisma
Głównym celem czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" jest prowadzenie i koordynacja badań z zakresu politologii religii i nauk społecznych Kościoła. Ponadto chcemy stworzyć i zintegrować międzynarodową społeczność naukową działającą w tych dziedzinach badawczych. Pomimo znaczenia tych obszarów badawczych, naukowcy są bowiem często izolowani w swoich macierzystych instytucjach, co utrudnia konstruowanie zespołów badawczych i wymianę pomysłów.
 
Zakres tematyczny
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka"  jest czasopismem międzynarodowym. Na swych łamach podejmuje różnorodne problemy z zakresu życia społeczno-politycznego, ujmując je w kontekście chrześcijańskiej tradycji intelektualnej. Czasopismo jest tematyczne – wszystkie artykuły w numerze poświęcone są jednemu, tytułowemu zagadnieniu. W związku z różnorodnością podejść i stanowisk do tytułowego zagadnienia przez autorów każdy numer stanowi swoisty zapis rzeczywistej debaty naukowej. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W prowadzonej na łamach czasopisma debacie intelektualnej, szczególne miejsce przypada uznanym, wybitnym przedstawicielom świata nauki, których liczne kontrybucje stanowią szczególnie cenny aspekt każdego numeru. "Chrześcijaństwo- Świat-Polityka" znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 70 punktów.
 
Zakres geograficzny
Zasadniczo interesuje nas hemisfera zachodnia, a więc problemy relacji religia-polityka związane z funkcjonowaniem chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
 
Kto może publikować w naszym czasopiśmie?
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" ma na celu publikowanie artykułów naukowców zajmujących się religią jako: politolodzy, filozofowie, naukowcy z dziedziny nauk społecznych, socjologowie, naukowcy z zakresu nauk o rodzinie, teolodzy, prawnicy, pracownicy naukowi w zakresie relacji międzynarodowych i inni zainteresowani multidyscyplinarnym badaniem religii.
 
Rodzaj tekstów do publikacji
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" publikuje oryginalne artykuły naukowe, recenzje, raporty i komunikaty.
 
Języki publikacji
"Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" publikuje teksty w języku polskim i angielskim lub w języku oryginalnym, jeśli jest jednym z języków konferencyjnych.
 
Procedura recenzowania
W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma wszystkie przesyłane artykuły poddawane są procedurze podwójnej anonimowej recenzji (double blind peer review) (więcej).
  
Polityka otwartego dostępu
Polityka wydawnicza redakcji "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Oznacza to też, że opublikowane materiały mogą być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji. 
 
Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Artykuły opublikowane w "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe  , która zezwala na:
  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Umowa o publikację artykułu (pobierz)

Oświadczenie autora (pobierz)

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

Polityka archiwizowania
Pliki elektorniczne z artykułami opublikowanymi w "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" są archiwizowane długoterminowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (serwis Polona).
 
Polityka reklamowa
Czasopismo nie publikuje żadnych reklam w wydaniu on-line. W wydaniu papierowym publikuje bezpłatnie reklamy czasopism naukowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje redakcja. Reklamy nie są w żaden sposób związane z podejmowaniem decyzji redakcyjnych i są oddzielone od publikowanych treści.
 
Polityka deponowania
Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopisma "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka" jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach. Polityka deponowania jest zarejestrowana na stronie "Most Wiedzy" (kliknij tutaj).
 
Polityka prywatności
Imiona i nazwiska oraz inne nazwy, a także adresy e-mail wprowadzone na stronę tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnym innym podmiotom.
 

          

Dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania/całkowita wartość zadania wynosi 64.400,00 zł.

ISSN: 1896-9038
eISSN: 2719-8405
10.21697/CSP

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.