O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo Chrześcijaństwo-świat-polityka redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na swych łamach podejmuje różnorodne problemy z zakresu życia społeczno-politycznego, ujmując je w kontekście chrześcijańskiej tradycji intelektualnej. Czasopismo jest tematyczne – wszystkie artykuły w numerze poświęcone są jednemu, tytułowemu zagadnieniu. W związku z różnorodnością podejść i stanowisk do tytułowego zagadnienia przez autorów, każdy numer stanowi swoisty zapis rzeczywistej debaty naukowej. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła Katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W prowadzonej na łamach czasopisma debacie intelektualnej, szczególne miejsce przypada uznanym, wybitnym przedstawicielom świata nauki, których liczne kontrybucje stanowią szczególnie cenny aspekt każdego numeru. Chrześcijaństwo - Świat - Polityka znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów.

Proces recenzji

Redakcja czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” dokonuje wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna. 
Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.
W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów.Recenzja ma formę pisemną. 
Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów. 
Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek. 
W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

Formularz recenzji

Harmonogram publikacji

Teksty są publikowane kolektywnie, jako część numeru. Czasopismo ukazuje się raz w roku. Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia, darmowy dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Etyka czasopisma

Redakcja czasopisma “Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” dba o jakość publikowanych artykułów i przestrzega praw autorskich. Zespół redakcyjny nie akceptuje działań nieetycznych, takich jak: ghost-writing (sytuacja, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), guest-authorship (sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) oraz plagiat. Autorzy mają obowiązek podać wszystkie źródła zgodnie z zasadami redakcyjnymi „Ch-S-P”.

Do każdego artykułu należy dołączyć (drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą) deklaracje ghostwriting i guest authorship.W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadza zaporę ghostwriting oraz guest authorship i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.


Recenzenci

ks. prof. dr hab. Janusz Balicki, UKSW, Polska
prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW, Polska
prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW, Warszawa
dr hab. Wojciech Gizicki, KUL, Lublin
ks. prof. dr hab. Jacek Grzybowski, UKSW, Warszawa
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII, Kraków
ks. prof. dr hab. Helmut Juros
prof. dr hab. Ryszard Michalak, UZ, Zielona Góra
ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, KUL, Lublin
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, UKSW, Warszawa


Historia czasopisma

Czasopismo powstało w 2006 roku i redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2006-2012 wydawane było we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i ukazywało się 3 razy w roku (2007,2008), następnie (2009-2012) jako półrocznik. Od 2013 jest rocznikiem.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP