Data publikacji : 2022-05-28

Christ as the Persona Speaking according to Origen’s First Homily on Psalm 15(16)

Dział: Artykuły

Abstrakt

Odkrycie komentarza Orygenesa do dziesięciu psalmów w 2012 roku było znaczącym wydarzeniem dla studiów patrystycznych. Komentarze te zredagowane są w formie homilii. Przypuszcza się, że Orygenes opublikował je pod koniec życia. Orygenes posługuje się w nich, podobnie jak wielu innych swych dziełach, alegoryczną metodą interpretacji Pisma Świętego. Autor Psalmu 15 mówi w pierwszej osobie. Dla Orygenesa było rzeczą oczywistą, że tą osobą (prosōpon) jest Chrystus. Istotnie, Psalm 15(16) należy do psalmów mesjańskich. Niniejszy artykuł dotyczy trzech rzeczy: 1) Chrystus jako osoba, której ciało nie doznało rozkładu po śmierci; 2) Chrystus mówiący o Kościele; 3) podwójne dziedzictwo Chrystusa odpowiadające dwu naturom – boskiej i ludzkiej. Syn Boży (wieczny Logos) jest związany z Bogiem Ojcem ontologicznie. Jest on także związany z ludźmi, szczególnie z chrześcijanami. Syn Boży działa na rzecz chrześcijan w Kościele. Jeśli Syn prosi Boga Ojca o protekcję, to prosi o nią dla siebie, a także dla wierzących. W swym Komentarzu do Psalmu 15(16) Orygenes chciał podkreślić jedność Starego Testamentu z Nowym: w centrum obu znajduje się Logos jako Syn Boży, Mesjasz i Chrystus.

Słowa kluczowe

Logos ; Syn Boży ; Mesjasz ; Chrystus ; Kościół ; Eucharystia ; Hades


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Grzywaczewski, J. (2022). Christ as the Persona Speaking according to Origen’s First Homily on Psalm 15(16). Collectanea Theologica, 92(2), 65-86. https://doi.org/10.21697/ct.2022.92.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie