Proces recenzji

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).


 1. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję.
 2.  Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych (w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji), którzy:
  1. nie są członkami redakcji, Rady Naukowej, jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji lub podmiotu, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma;
  2. są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
  3. cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;
  4. nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 1. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 2. Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 3. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.
 4. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i ewentualnie Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu, dostarczonej przez autora.
 5. Według przyjętego zwyczaju, recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na końcu ostatniego numeru w danym roku kalendarzowym (w wersji pdf).

Powyższe zasady weszły w życie od 2012 r.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online w postaci pliku PDF

FORMULARZ RECENZJI można pobrać TUTAJ.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP