Data publikacji : 2019-04-07

Europejski Filar Praw Socjalnych – próba odzyskania zaufania obywateli unijnych do projektu Europejskiego

Barbara SurdykowskaDział: Artykuły

Abstrakt

Kryzys, który spadł na Europę w 2008 r., był wstrząsem nie tylko w dziedzinie gospodarczej. Doprowadził on także do załamania wiary wielu obywateli UE, że procesy integracyjne zapewniają także dobrostan społeczny. Zrozumiał to dobrze Jean-Claude Juncker, który w 2014 r. stanął na czele Komisji Europejskiej. W marcu 2015 r. ogłosił,
że potrzebne jest nowe otwarcie dla dialogu społecznego (New Start for Social Dialogue), a w ślad za tym ruszyły prace nad inicjatywą Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Za implementację Filaru odpowiedzialna jest Komisja Europejska, rządy państw członkowskich oraz partnerzy społeczni zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym.
Filar nie ma charakteru prawnie wiążącego, stanowi rekomendację ze strony Komisji Europejskiej. W dużym stopniu Filar bazuje na istniejącym już społecznym acquis, ale wyraźnie należy podkreślić, że są obszary, w których wykracza poza dotychczasowy zakres zarówno „twardych” jak i „miękkich” regulacji, na przykład w obszarze praw
socjalnych osób samozatrudnionych. Banalne byłoby stwierdzenie, że powodzenie Filaru będzie zależało od woli politycznej państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia z implementacją dyrektyw, które mają bezpośrednio „wynikać” z implementacji Filaru, pozwala na bardzo umiarkowany optymizm.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie