„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem w dostępie open acces, w którym są publikowane teksty odzwierciedlające naukową refleksję i badania nad zagadnieniami religijnymi i społeczno-kulturowymi. Prezentowane na łamach czasopisma studia wpisują się we współczesną dyskusję o problemach z zakresu historii religii i Kościoła, egzegezy biblijnej, teologii systematycznej i praktycznej oraz filozofii i socjologii.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
ISSN:
0137-4338
eISSN:
2720-7102
DOI:
10.26142
Licencja CC

  • CEJSH
  • Biblioteka Nauki
  • CEEOL
  • IC Journals Master List
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • PBN
  • Nauki teologiczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne
MEiN 2021: 40
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP