Data publikacji : 2021-03-06

Kirstin Breitenfellner, Wie können wir über Opfer reden?, Passagen Verlag, Wien 2018, ss. 134.

Dział: Recenzje i omówienia

Abstrakt

We współczesnym świecie ważnym fenomenem jest ofiara. W przeszłości na bycie ofiarą spoglądano negatywnie. Obecnie obserwuje się swego rodzaju wyścig do uznania za ofiarę lub obrońcę ofiar. Bycie ofiarą lub obrońcą ofiary postrzegane są jako nobilitujące. Dzięki temu można zyskać społeczne uznanie. Problemem są ujawniające się nadużycia. Paradoksem jest to, że opowiadanie się po stronie ofiar prowadzi do generowania nowych ofiar w postaci tych, którzy zostali, przede wszystkim w medialnej przestrzeni, niesłusznie oskarżenia o działania prześladowcze.

Słowa kluczowe

rec


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Romejko, A. (2021). Kirstin Breitenfellner, Wie können wir über Opfer reden?, Passagen Verlag, Wien 2018, ss. 134. Studia Gdańskie, 47, 287-290. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-038

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:
Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie – za pomocą dowolnej techniki – egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części;
3. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Załącznik do umowy

 


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie