O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Na misję i specyfikę czasopisma Studia Psychologica: Theoria et praxis składają się następujące elementy:

1) Artykuły są publikowane w języku polskim, ale opcjonalnie mogą być opublikowane również (obok polskiego) w języku angielskim.

2) Artykuły są publikowane w formule open access.

3) Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje kompleksowe prace przeglądowe teoretyczne lub empiryczne, które we względnie wyczerpujący sposób omawiają dane zagadnienie. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych.

4) Publikowane artykuły są w języku zrozumiałym dla psychologów zajmujących się również inną dziedziną psychologii.

5) Misją Studia Psychologica: Theoria et praxis jest budowa mostu między Uniwersytetem i wiedzą tworzoną w jego ramach, a praktyką, która jest ostatecznym testem jakości tej wiedzy, dlatego też publikowane artykuły dotyczą tematyki ważnej z punktu widzenia praktyki w nieżargonowym języku.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Committee on Publication Ethics.

Wersja standardów (zgodnych z COPE) w języku polskim, przyjęta przez Redakcję

Proces recenzji

1. Każdy artykuł przesłany do Studia Psychologica podlega pierwotnie ocenie Redaktora Naczelnego i Rady Redakcyjnej SP.

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redaktora Naczelnego i Radę Redakcyjną SP następuje przekazanie publikacji do tzw. recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami (znawcami) problematyki z danej dyscypliny.

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 
FORMULARZ RECENZJI (PDF)

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. 

Historia czasopisma

Począwszy od 2000 roku czasopismo Studia Psychologica funkcjonuje w wersji papierowej z numerem ISSN 1642-2473. W 2015 r. (data pisma: 2.04.2015) czasopismo Studia Psychologica - wersja online zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone numerem e-ISSN 2449-5360. Od 1 numeru 2015 r. Studia Psychologica funkcjonuje zarówno w wersji papierowej, jak i wersji elektronicznej, choć wersje pełnotekstowe czasopisma są umieszczane on-line na stronie www.studia.psychologica.uksw.edu.pl począwszy od 2009 roku.

Od 2000 do 2010 roku czasopismo funkcjonowało jako rocznik. Od 2011 roku funkcjonuje jako półrocznik.

W 2017 nastąpiły zmiany personalne. Dotychczasowego Redaktora Naczelnego, prof. UKSW dr hab. Henryka Gasiula zastąpił prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch. Funkcję Sekretarza Redkacji, którym była dr Katarzyna Martowska, zaczęła sprawować mgr Klaudia Ponikiewska. 

Od 2018 czasopisma funkcjonuje pod nazwą: Studia Psychologica. Theoria et praxis

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP