O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Na misję i specyfikę czasopisma Studia Psychologica: Theoria et praxis składają się następujące elementy:

1) Artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Możliwa jest też publikacja w obu językach.

2) Artykuły są publikowane w formule open access.

3) Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje prace teoretyczne lub empiryczne, które we względnie wyczerpujący sposób omawiają dane zagadnienie.

4) Publikowane artykuły są w języku zrozumiałym dla psychologów zajmujących się również inną dziedziną psychologii.

5) Misją Studia Psychologica: Theoria et praxis jest budowa mostu między Uniwersytetem i wiedzą tworzoną w jego ramach, a praktyką, która jest ostatecznym testem jakości tej wiedzy, dlatego też publikowane artykuły dotyczą tematyki ważnej z punktu widzenia praktyki w nieżargonowym języku.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Committee on Publication Ethics.

Wersja standardów (zgodnych z COPE) w języku polskim, przyjęta przez Redakcję

Proces recenzji

1. Każdy artykuł przesłany do Studia Psychologica podlega pierwotnie ocenie Sekretarza Redakcji oraz Redaktora Naczelnego.

2. Po wstępnym pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie artykułu do recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami (znawcami) problematyki z danej dyscypliny.

3. Recenzent odpowiada na kilka standardowych pytań oraz formułuje swoją ocenę artykułu, wraz z rekomendacją odrzucenia, przesłania do poprawy lub przyjęcia artykułu do publikacji.

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (stosujemy tzw. „double-blind review process”).

5. Recenzje sugerujące poprawę artykułu są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

6. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.


FORMULARZ RECENZJI (PDF)

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Oznacza to też, że opublikowane materiały mogą być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.

 

  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

 

Historia czasopisma

Począwszy od 2000 roku czasopismo Studia Psychologica funkcjonuje w wersji papierowej z numerem ISSN 1642-2473. W 2015 r. (data pisma: 2.04.2015) czasopismo Studia Psychologica - wersja online zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone numerem e-ISSN 2449-5360. Od 1 numeru 2015 r. Studia Psychologica funkcjonuje zarówno w wersji papierowej, jak i wersji elektronicznej, choć wersje pełnotekstowe czasopisma są umieszczane on-line na stronie www.studia.psychologica.uksw.edu.pl począwszy od 2009 roku.

Od 2000 do 2010 roku czasopismo funkcjonowało jako rocznik. Od 2011 roku funkcjonuje jako półrocznik.

Funkcje Redaktora Naczelnego pełnili
2000-2017 - dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW
2018-2021 - dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni
 
Od 2018 czasopismo funkcjonuje pod nazwą: Studia Psychologica. Theoria et praxis
Od 2022 Redaktorem Naczelnym jest dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni

 

Funkcję Sekretarza Redakcji pełnili:
2002-2007 - Tomasz Rowiński
2008-2012 - Agnieszka Norwa
2012-2017 - Katarzyna Martowska
2017-2019 - Klaudia Ponikiewska
2020-2021 - Radosław Rogoza
 
Od 2022 Sekretarzem Redakcji jest Łukasz Subramanian
 

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP