Bednarczyk, Rafał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska


Studia Theologica Varsaviensia Tom 56 Nr 1 (2018) - Varia
Funda menty teolo giczno -społ eczn e wycho wan ia patriotyczn ego w katechezie i na lekcji religii
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP