O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakresem tematycznym czasopisma jest przede wszystkim szeroko rozumiana teologia katolicka oraz te dziedziny nauk, które są dla niej pomocniczymi lub wchodzą z nią w wyraźny kontakt na zasadzie naukowej refleksji nad rzeczywistością sakralną: teologie innych wyznań, teologia rzeczywistości ziemskich, filozofia, ekumenizm, historia, literatura, sztuka, prawo, nauki społeczne. Nie stroniąc od pouczającego głosu historii, koncentrujemy się przede wszystkim na przybliżeniu czytelnikowi myśli teologów współczesnych. Czasopismo stawia sobie dwa cele. Pierwszy to naukowo-badawczy charakter publikowanych tekstów. Drugi cel wykazuje powiązanie z Wydziałem Teologicznym UKSW.

Proces recenzji

Artykuł jest recenzowany przy zachowaniu anonimowości recenzentów.
Recenzent wypełnia formularz recenzji
Artykuł jest akceptowany w pełni, po odpowiednich poprawkach, lub nie nadaje się do druku.
Ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

Harmonogram publikacji

Półrocznik, pierwotna wersja papierowa

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Recenzenci

1. Bp prof. dr hab. Józef Wróbel
2. Ks. dr hab. Daniel Brzeziski - UMK w Toruniu
3. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Gód, KUL
4. Ks. dr hab. Joseph Grzywaczewski, Pary
5. Ks. dr hab. Piotr H. Kieniewicz, KUL
6. Ks. dr hab. Janusz Stanisław Królikowski, prof. UPJPII
7. Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski - UPJPII
8. Ks. dr hab. Jacenty Stanisław Mastej, KUL, WSD Rzeszów, PAN
9. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panu, UPJPII
10. Ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO
11. Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, KUL

Historia czasopisma

W roku 1954 powstała Akademia Teologii Katolickiej z połączenia Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 roku uzyskano pozwolenie na powstanie półrocznika Studia Theologica Varsaviensia, z którego pierwotnie korzystał również Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (do roku 1965, kiedy utworzył własne pismo Studia Philosophiae Christianae). Pierwszym redaktorem został ks. prof. Marian Michalski. Obecnie funkcje tę od 2005 roku pełni ks. dr Jarosław A. Sobkowiak.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP