Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Materiały poszczególnych numerów są zasadniczo skupione wokół jednego tematu. Tematy poszczególnych numerów, są zatwierdzane przez Radę Programową (Zespół Redakcyjny).

Osoby pragnące umieścić swój artykuł, związany z tematem numeru, mogą odpowiednio wcześniej zgłosić do redakcji propozycję przygotowania odpowiedniego materiału.

Obok artykułów związanych z tematem numeru zamieszczamy inne artykuły dotyczące zagadnień teologicznych (Varia).

Można przesyłać artykuły nie związane z tematem numeru, które będą publikowane w Piśmie w zależności od miejsca. O ewentualnej decyzji przyjęcia do druku autor zostaje powiadomiony w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy.

Wszystkie artykuły publikowane w Piśmie są artykułami recenzowanymi. Skład recenzentów ustala Kolegium Redakcyjne.

Artykuły winny zawierać od 30 000 do 40 000 znaków. Recenzje i prezentacje nowości wydawniczych winny zawierać do 5000 znaków.

Redakcja nie wypłaca honorariów.

 

Prawa autorskie

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.