Zasady etyczne

ZASADY ETYKI OBOWIĄZUJĄCE W PÓŁROCZNIKU

(oparte na wytycznych COPE)

 1. Materiały poszczególnych numerów „Studia Theologica Varsaviensia” (dalej STV), są zatwierdzane przez Kolegium Redakcyjne. O doborze tekstów decyduje ich wstępna preselekcja dokonana w ramach redakcji. Celem jest stwierdzenie czy artykuł zawiera wszystkie elementy formalne i czy wpisuje się w charakter i tematykę półrocznika.
 2. Zarówno na poziomie Rady Programowej jak również Kolegium Redakcyjnego dokłada się wszelkich starań, aby proces pozyskiwania, oceny i przygotowania materiału do druku odbywał się według zasad etyki oraz z uwzględnieniem standardów normujących proces recenzyjny i redakcyjny.
 3. W procesie wydawniczym unika się konfliktu interesów, przede wszystkim w relacjach pomiędzy:
  - autorami i recenzentami;
  - autorami i członkami Kolegium Redakcyjnego;
  - autorami i podmiotami sponsorującymi badania, których wyniki są publikowane w STV.
 4. Osoby pragnące umieścić Kolegium Redakcyjne swój artykuł, związany z tematem numeru, mogą odpowiednio wcześniej zgłosić do redakcji za pośrednictwem platformy czasopism UKSW propozycję przygotowania odpowiedniego materiału. Istotnym elementem jest oświadczenie przez autora, że tekst stanowi oryginalne opracowanie i nie narusza praw osób trzecich. W sytuacji, gdy jest to artykuł przygotowany przez kilku autorów wymaga się jasnego wskazania autorstwa poszczególnych części tekstu w celu uniknięcia naruszenia praw autorskich.
 5. Autorzy podpisują oświadczenia i umowy niezbędne do potwierdzenia oryginalności tekstu, jak również faktu, że tekst nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 6. W przypadku stwierdzenia plagiatu (ghostwritinglub guest authorship), Kolegium Redakcyjne odrzuca zaproponowany tekst, powiadamiając jednocześnie Władze instytucji, w której autor jest afiliowany, jak również Władze UKSW o zaistniałym naruszeniu.
 7. W przypadku stwierdzenia innych błędów ujawnionych przed drukiem tekstu, autor jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie ten fakt do Sekretarza STV.
 8. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z wytycznymi RODO. Pozyskiwane są wyłącznie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu wydawniczego. 
 9. Materiały publikowane w STV są dostępne w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW prowadzi sprzedaż czasopisma w wersji drukowanej. Redakcja w porozumieniu z Wydawnictwem Naukowym UKSW udostępnia wszystkie opublikowane teksty na witrynie czasopisma bezpośrednio po tym, gdy ukazały się one drukiem. Udostępnione na swojej witrynie internetowej przez Redakcję artykuły mają status open access i są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl).
 10. W sytuacji, gdy artykuł w całości lub części był już publikowany, do opublikowania wymaga się dodatkowej zgody pierwszego wydawcy oraz wyraźnie zaznacza się ten fakt odpowiednim przypisem. Wszelkie ukrywanie przez autora tekstu jego wcześniejszej publikacji będzie traktowane jako poważne naruszenie prawa autorskiego, skutkujące wycofaniem tekstu z procesu wydawniczego.
 11. Obok artykułów związanych z tematem numeru Kolegium Redakcyjne dopuszcza inne artykuły dotyczące zagadnień teologicznych, zgodnie z obowiązującym przypisaniem czasopisma do określonych dyscyplin.
 12. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia innych redakcji, w których ten sam tekst został złożony. W takiej sytuacji Kolegium Redakcyjne STV decyduje, czy dany tekst przejdzie do dalszego procesu redakcyjnego i recenzyjnego czy też zostanie wycofany. W sytuacji, gdy w artykule wykorzystuje się prawa licencyjne czy autorskie w odniesieniu do materiału, z którego autor korzysta, wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi autor tekstu.
 13. Wykorzystanie opublikowanego w STV tekstu w innej redakcji wymaga każdorazowo zgody redaktora naczelnego STV po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego.
 14. Członkowie redakcji są zobowiązani do zachowania poufności dotyczącej autorstwa i tematyki nadesłanych tekstów. Stosuje się w tym względzie obowiązujące prawo w zakresie danych wrażliwych. Zasada poufności obowiązuje zarówno Kolegium Redakcyjne, jak również Radę Naukową STV.
 15. Teksty nadesłane do redakcji, a nie opublikowane, nie mogą zostać wykorzystane w inny sposób przez redakcję STV (badania własne, inne formy niezgodne z intencją autora tekstu). O odrzuceniu tekstu autor powinien zostać powiadomiony w okresie do 6 miesięcy.
 16. Rada Naukowa składa się z ekspertów dyscyplin do których jest przypisane czasopismo.
 17. Artykuł przyjęty do druku zostaje skierowany do recenzentów zewnętrznych. Wymogiem jest, aby recenzentem była osoba przynajmniej ze stopniem doktora oraz aby była afiliowana w innej niż UKSW jednostce. Recenzent otrzymuje szablon recenzyjny obowiązujący w STV, w którym uwzględnia się opcje i warunki dopuszczenia tekstu do druku.
 18. Za terminowość przesyłania tekstów do recenzji, jak również wysyłanie przynagleń w sytuacji niedotrzymania terminu przez recenzenta odpowiada sekretarz redakcji STV.
 19. Recenzje są wykonywane anonimowo – z zachowaniem obowiązku nieujawniania tożsamości zarówno autora, jak też recenzenta (double blind peer-review).
 20. Recenzent jest zobowiązany poinformować Redakcję STV o wykryciu wszelkich naruszeń praw osób trzecich i wszelkich przejawach plagiatu i autoplagiatu. Recenzent jest informowany o konieczności zgłoszenia konfliktu interesów w sytuacji, gdy w jakikolwiek sposób zostałaby rozpoznana tożsamość autora recenzowanego tekstu.
 21. W przypadku zgłoszenia zarzutów dotyczących publikowanych w STV materiałów Kolegium Redakcyjne rozpatruje je poprzez głosowanie i odpowiada zainteresowanym drogą elektroniczną na adres podany przez autora przy zgłaszaniu artykułu. Jeżeli zarzuty dotyczą Kolegium Redakcyjnego STV, wówczas Redaktor Naczelny, po ustosunkowaniu się do nich, przekazuje je do rozpatrzenia przez dziekana Wydziału Teologicznego UKSW.
 22. Redakcja nie wypłaca honorariów zarówno autorom, jak też recenzentom, chyba że materiał stanowiłby element zamówiony w ramach wpisania poszczególnych numerów pisma w dotacje grantowe, które uwzględniają honoraria autorskie.
 23. W pozostałych przypadkach Redakcja STV stosuje się do Konstytucji i obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawa dotyczącego dyskryminacji na gruncie narodowości, płci, rasy, preferencji seksualnych.
 24. W miarę możliwości członkowie Kolegium Redakcyjnego i osoby zaangażowane w proces wydawniczy uczestniczą w szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji niezbędnych do utrzymania wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego działań Redakcji.
eISSN: 2956-5197
10.21697/stv

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.