Autor - szczegóły

Przybyłek, Zbigniew, Instytut Socjologii UKSW

  • Vol 18, Nr 1 (2017) - Próby i debiuty
    O ZJAWISKU PRZeMOcY DOMOWeJ W KONteKścIe FORMY, StABILNOścI ZWIĄZKU I ORIeNtAcJI SeKSUALNeJ PARtNeRÓW (WYBRANe ASPeKtY DYSKURSU NAUKOWeGO I MeDIALNeGO)
    Abstrakt  PDF