Procedura recenzowania

Kolegium Redakcyjne "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) opracowało procedurę recenzowania tekstów opartą na najwyższym standardzie weryfikacji ich treści merytorycznej oraz nowości poznawczej. Procedura recenzyjna wdrażana jest w przypadku nadesłania oryginalnych artykułów naukowych, inne teksty (sprawozdania, komunikaty badawcze, recenzje, upamiętnienia) są sprawdzane bezpośrednio przez Kolegium Redakcyjne.

1. Do oceny każdego zgłoszonego artykułu naukowego wyznaczani są dwaj niezależni recenzenci. Wyboru dokonuje Kolegium Redakcyjne UCS. Autor nie zna tożsamości recenzentów, tak samo recenznenci nie znają tożsamości autora. Recenzenci również nie wiedzą, kto recenzuje ten sam tekst.

2. Uwagi i opinie w stosunku do nadeslanego tekstu recenzenci zamieszczają w specjalnym formularzu recenzji, który po anonimizacji jest przesyłany autorowi recenzowanego artykułu. Recenzja składa się z ogólnej oraz szczegółowej oceny tekstu, na którą składają się poszczególne sekcje:

- opis problemu podjętego w utworze oraz wyszczególnienie pierwiastków nowości;

- uwagi dotyczące struktury treści, języka i wniosków przedstawionych w utworze;

- zalecenia dla autora.

W ocenie końowej recenznet wybiera trzy opcje oceny tekstu:

- bez poprawek;

- z drobnymi poprawkami, ale bez potrzeby ponownej recenzji;

- z poprawkami wymagającymi ponownej recenzji;

- tekst nierekomendowany do publikacji z uzasadnieniem negatywnej oceny.

3. Decyzję o publikacji zrecenzowanych tekstów zawsze podejmuje Kolegium Redakcyjne, uwzględniając opinie co najmniej dwóch recenzentów. Jesli chociaż jeden z nich zarekomenduje konieczność ponownej recenzji, to wtedy wyznaczany jest trzeci recenzent sporządzający końcową i ostateczną ocenę tekstu. Kolegium Redakcyjne UCS wymaga od recenznentów przedstawienia wyczerpujących argumentów świadczacych o negatywnej ocenie i braku rekomendacji do druku.

4. Autor recenzowanego tekstu zobligowany jest do wprowadzenia poprawek oraz zastosowania się do uwag zawartych w recenzji, w przypadku kontrowersji Kolegium Redakcyjne przyjmuje również argumenty autora i dopiero wtedy podejmuje decyzję o publikacji lub odrzuceniu danego tekstu.

5. Zawsze w drugim zeszycie z danego roku wydawniczego publikowany jest imienny spis recenznetów oceniający teksty w danym roku.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.