Zasady etyczne

Kolegium Redakcyjne "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) wdraża wysokie standardy publikacji tekstów naukowych na łamach periodyku. Z tego względu wdrożono następujące procedury, które jednocześnie są kryteriami referencyjnymi np. dla bazy ERIH PLUS:

1. Procedura recenzyjna przyjęta w czasopiśmie jest transparentna oraz udostępniona publicznie na stronie => Procedura recenzowania. Każdy zgłoszony do redakcji artykuł naukowy poddawany jest podwójnej niezależniej i ślepej recenzji (tzw. double blind review - zarówno autorzy, jak i recenzneci nie znają swojej tożsamości). Dodatkowo Kolegium Redakcyjne UCS dokłada starań, aby autorzy i recenznenci pochodzili z różnych instytucji czy ośrodków akademickich.

2. Cechą definicyjną UCS jest rzetelność i jawność informacji związanych z procedurami redakcyjnymi, recenznyjnymi oraz wydawniczymi. Dlatego też na stronie internetowej czasopisma udostępniono informacje o składzie osobowym Kolegium Redakcyjnego, Rady Naukowej oraz Zespołu Recenzentów wraz z ich afiliacjami do konkretnych instytucji akademickich lub eksperckich.

3. "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology" ma trwale przypisane kody ISSN: 2544-3062 dla wydań tradycyjnych (papierowych) oraz e-ISSN: 2299-2367 dla wydań elektronicznych. Oba kody zostały przypisane zgodnie z procedurą koordynowaną przez Bibliotekę Narodową.

4. Każdy opublikowany w UCS artykuł naukowy napisany oryginalnie w języku innym niż angielski posiada streszczenie (abstrakt) wraz ze słowami kluczowymi w tym języku. Zapis ten nie dotyczy artykułów opublikowanych w całości w języku angielskim, a także innych niż artykuły naukowe tekstów, takich jak: recenzje, sprawozdania czy komunikaty z badań.

5. Każdy autor publikujący tekst w "Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym / Academic Journal of Sociology" podaje swoją afilację akademicką lub afilację związaną z niezaleznymi instytutami badawczymi. Dodatkowo wymagany jest numer ORCID. W każdym tomie czasopisma prezentowane są również noty autorskie, gdzie opcjonalnie można wskazać kontakt korespondencyjny.

6. Autorzy wywodzący się ze środowiska akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nie stanowią większości twórców opublikowanych tekstów w UCS.

Redakcja „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu („ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu ("guest authorship", "honorary authorship"). W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest autorship” oraz "honorary authorship" będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instytucji.

 

Kluczowe praktyki etyczne stosowane przez kolegium redakcyjne

"Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of Sociology"

dostosowanie do wytycznych COPE - Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej

COPE - Committee on Publication Ethics i/lub PERC
 

1. Naruszenie zasad publikowania
"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology" (UCS) ma jasno opisaną procedurę postępowania z zarzutami o naruszeniu zasad publikacji, niezależnie od tego, jaką drogą zastrzeżenia dotrą do wydawcy. Czasopismo poważnie traktuje zarzuty pojawiające się przed opublikowaniem tekstu jak i po ukazaniu się go w druku lub na platformie internetowej.

2. Autorstwo i wkład w treść artykułu
 UCS prowadzi odpowiednią politykę co do transparentności oraz precyzyjnego informowania, kto miał udział w pracy nad artykułem i w jakim zakresie. Istnieją zasady zarządzania potencjalnymi sporami.
 
3. Skargi i odwołania
UCS posiada jasno opisaną procedurę rozpatrywania skarg – prosimy o zwracanie się do jego zespołu redakcyjnego lub wydawcy.

4. Konflikty interesów / Konkurencyjne interesy
Istnieją jasne definicje konfliktów interesów i procesy postępowania w przypadku konfliktu interesów autorów, recenzentów, redaktorów czasopism i wydawców, niezależnie od tego, czy zostały one zidentyfikowane przed czy po publikacji.

5. Dane i odtwarzalność
UCS określa zasady dotyczące dostępności danych i zachęca do stosowania wytycznych dotyczących sprawozdawczości zgodnie ze standardową praktyką w swojej dyscyplinie.

6. Nadzór etyczny
Nadzór etyczny obejmuje m.in. zasady uzyskiwania zgody na publikację, teksty na temat zagrożonych populacji, prowadzenie badań z wykorzystaniem zwierząt, badania z udziałem ludzi, postępowanie z poufnymi danymi oraz praktyki biznesowe / marketingowe.
 
7. Własność intelektualna
Wszystkie zasady dotyczące własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i wydawnicze, są jasno opisane. Ponadto wszelkie koszty związane z publikacją są klarowne dla autorów i czytelników. Ustalono, co określa się jako plagiat lub publikacje nakładające się tematycznie.

8. Zarządzanie czasopismami
Istotny jest dokładny opis wykorzystywanej infrastruktury a także efektywne nią zarządzanie - model biznesowy, zasady publikacji,  stosowane procedury a także oprogramowanie służące do efektywnego prowadzenia (niezależnego) czasopisma redakcyjnego. Przykłada się wagę do sprawnego zarządzania i szkolenia zespołów redakcyjnych i wydawniczych.

9. Procesy recenzyjne (peer review)
Procesy recenzyjne są przejrzyście opisane i rzetelnie prowadzone. UCS zapewnia szkolenia dla redaktorów i recenzentów. Przyjęto odpowiedni model procesu recenzyjnego i procedur postępowania w przypadku konfliktu interesów, sporów i odwołań, które mogą powstać w trakcie recenzowania artykułów.

10. Dyskusje i poprawki po publikacji
 UCS umożliwia dyskusję po publikacji tekstu: na  swojej stronie, w postaci listów do edytora lub na zewnętrznej moderowanej stronie, takiej jak np. PubPeer. Istnieją mechanizmy korygowania, poprawiania lub wycofywania artykułów po publikacji.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP