Zasady etyczne

Kolegium Redakcyjne "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) wdraża wysokie standardy publikacji tekstów naukowych na łamach periodyku. Z tego względu wdrożono następujące procedury, które jednocześnie są kryteriami referencyjnymi np. dla bazy ERIH PLUS:

1. Procedura recenzyjna przyjęta w czasopiśmie jest transparentna oraz udostępniona publicznie na stronie => Procedura recenzowania. Każdy zgłoszony do redakcji artykuł naukowy poddawany jest podwójnej niezależniej i ślepej recenzji (tzw. double blind review - zarówno autorzy, jak i recenzneci nie znają swojej tożsamości). Dodatkowo Kolegium Redakcyjne UCS dokłada starań, aby autorzy i recenznenci pochodzili z różnych instytucji czy ośrodków akademickich.

2. Cechą definicyjną UCS jest rzetelność i jawność informacji związanych z procedurami redakcyjnymi, recenznyjnymi oraz wydawniczymi. Dlatego też na stronie internetowej czasopisma udostępniono informacje o składzie osobowym Kolegium Redakcyjnego, Rady Naukowej oraz Zespołu Recenzentów wraz z ich afiliacjami do konkretnych instytucji akademickich lub eksperckich.

3. "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology" ma trwale przypisane kody ISSN: 2544-3062 dla wydań tradycyjnych (papierowych) oraz e-ISSN: 2299-2367 dla wydań elektronicznych. Oba kody zostały przypisane zgodnie z procedurą koordynowaną przez Bibliotekę Narodową.

4. Każdy opublikowany w UCS artykuł naukowy napisany oryginalnie w języku innym niż angielski posiada streszczenie (abstrakt) wraz ze słowami kluczowymi w tym języku. Zapis ten nie dotyczy artykułów opublikowanych w całości w języku angielskim, a także innych niż artykuły naukowe tekstów, takich jak: recenzje, sprawozdania czy komunikaty z badań.

5. Każdy autor publikujący tekst w "Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym / Academic Journal of Sociology" podaje swoją afilację akademicką lub afilację związaną z niezaleznymi instytutami badawczymi. Dodatkowo wymagany jest numer ORCID. W każdym tomie czasopisma prezentowane są również noty autorskie, gdzie opcjonalnie można wskazać kontakt korespondencyjny.

6. Autorzy wywodzący się ze środowiska akademickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nie stanowią większości twórców opublikowanych tekstów w UCS.

Redakcja „Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology" (UCS) przestrzega i wdraża zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące ochrony przed nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu („ghostwriting”) i pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu ("guest authorship", "honorary authorship"). W związku z powyższym od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji. Wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest autorship” oraz "honorary authorship" będą traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i z tego względu dokumentowane oraz przekazywane do właściwych instytucji.

 

Kluczowe praktyki etyczne stosowane przez kolegium redakcyjne

"Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of Sociology"

dostosowanie do wytycznych COPE - Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej

COPE - Committee on Publication Ethics i/lub PERC
 

1. Naruszenie zasad publikowania
"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology" (UCS) ma jasno opisaną procedurę postępowania z zarzutami o naruszeniu zasad publikacji, niezależnie od tego, jaką drogą zastrzeżenia dotrą do wydawcy. Czasopismo poważnie traktuje zarzuty pojawiające się przed opublikowaniem tekstu jak i po ukazaniu się go w druku lub na platformie internetowej.

2. Autorstwo i wkład w treść artykułu
 UCS prowadzi odpowiednią politykę co do transparentności oraz precyzyjnego informowania, kto miał udział w pracy nad artykułem i w jakim zakresie. Istnieją zasady zarządzania potencjalnymi sporami.
 
3. Skargi i odwołania
UCS posiada jasno opisaną procedurę rozpatrywania skarg – prosimy o zwracanie się do jego zespołu redakcyjnego lub wydawcy.

4. Konflikty interesów / Konkurencyjne interesy
Istnieją jasne definicje konfliktów interesów i procesy postępowania w przypadku konfliktu interesów autorów, recenzentów, redaktorów czasopism i wydawców, niezależnie od tego, czy zostały one zidentyfikowane przed czy po publikacji.

5. Dane i odtwarzalność
UCS określa zasady dotyczące dostępności danych i zachęca do stosowania wytycznych dotyczących sprawozdawczości zgodnie ze standardową praktyką w swojej dyscyplinie.

6. Nadzór etyczny
Nadzór etyczny obejmuje m.in. zasady uzyskiwania zgody na publikację, teksty na temat zagrożonych populacji, prowadzenie badań z wykorzystaniem zwierząt, badania z udziałem ludzi, postępowanie z poufnymi danymi oraz praktyki biznesowe / marketingowe.
 
7. Własność intelektualna
Wszystkie zasady dotyczące własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i wydawnicze, są jasno opisane. Ponadto wszelkie koszty związane z publikacją są klarowne dla autorów i czytelników. Ustalono, co określa się jako plagiat lub publikacje nakładające się tematycznie.

8. Zarządzanie czasopismami
Istotny jest dokładny opis wykorzystywanej infrastruktury a także efektywne nią zarządzanie - model biznesowy, zasady publikacji,  stosowane procedury a także oprogramowanie służące do efektywnego prowadzenia (niezależnego) czasopisma redakcyjnego. Przykłada się wagę do sprawnego zarządzania i szkolenia zespołów redakcyjnych i wydawniczych.

9. Procesy recenzyjne (peer review)
Procesy recenzyjne są przejrzyście opisane i rzetelnie prowadzone. UCS zapewnia szkolenia dla redaktorów i recenzentów. Przyjęto odpowiedni model procesu recenzyjnego i procedur postępowania w przypadku konfliktu interesów, sporów i odwołań, które mogą powstać w trakcie recenzowania artykułów.

10. Dyskusje i poprawki po publikacji
 UCS umożliwia dyskusję po publikacji tekstu: na  swojej stronie, w postaci listów do edytora lub na zewnętrznej moderowanej stronie, takiej jak np. PubPeer. Istnieją mechanizmy korygowania, poprawiania lub wycofywania artykułów po publikacji.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.