Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

"Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” przyjmuje do publikacji jedynie teksty oryginalne. Przesłane teksty nie mogą być opublikowane w innych miejscach ani być rozpatrywane pod kątem publikacji w żadnej redakcji.

Publikacja tekstów w "Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym/Academic Journal of Sociology" jest bezpłatna. Autorzy publikujący w czasopiśmie nie pokrywają żadnych kosztów pracy redakcji ani druku wersji papierowych.

Teksty prosimy nadsyłać poprzez procedurę zgłoszenia tekstu (powyższy link "=> zgłoś nowy tekst". Do każdego
tekstu należy załączyć abstrakt w języku polskim i angielskim (100-300 słów) oraz słowa kluczowe również w języku polskim i angielskim. Prosimy o przestrzeganie wymagań technicznych.

Wymagania techniczne
1. Tekst musi mieć postać komputeropisu: format A4, numeracja ciągła na górze strony (wyśrodkowanie), jednakowe marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, brak odstępów, wcięcie akapitowe 1,25 cm, wyjustowanie (prosimy samodzielnie nie przenosić pojedynczych liter czy słów do nowych wierszy – zrobi to automatycznie program do łamania tekstu).
2. Minimalna objętość zgłaszanego artykułu naukowego lub raportu badawczego to pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków łącznie ze spacjami). Wymóg ten nie dotyczy recenzji oraz sprawozdań. Maksymalna objętość opracowania (artykułu, recenzji, raportu lub sprawozdania) to jeden arkusz wydawniczy (40 tys. znaków łącznie ze spacjami).
3. Tytuł powinien być napisany DRUKOWANYMI literami, natomiast podtytuły zwykłą czcionką.
Zarówno tytuł, jak i podtytuły muszą być wyśrodkowane i pogrubione. Nazwa pliku z tekstem powinna zawierać jedynie trzy pierwsze słowa tytułu tekstu.
4. Tytuł naukowy, nazwisko, afliacja, adres i telefon autora powinny być załączone wyłącznie w osobnym pliku w celu zapewnienia anonimowości autora. Nazwa pliku powinna zawierać trzy pierwsze słowa tytułu tekstu i adnotację „dane osobowe”.
5. Pliki powinny być zapisane i przesłane w formatach edytowalnych: doc., docx. lub odt.

Przypisy w systemie „autor–rok” i bibliografia załącznikowa
1. Powołując się w tekście na dane źródło, należy bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródła podać w nawiasie okrągłym nazwisko autora lub redaktora, rok wydania publikacji oraz ewentualnie, po dwukropku numer strony. Jeżeli opracowanie zostało przygotowane przez organizację lub instytucję, a nie podano autora lub redaktora, należy podać nazwę tej organizacji czy instytucji. W przypadku publikacji zbiorowej lub gdy nie można ustalić autora czy redaktora publikacji ani organizacji lub instytucji odpowiedzialnej za jej wydanie, w przypisie należy podać pierwsze słowo z tytułu. Przykładowo: (Szczepański 1969: 31), (GUS 2014), (Projektowanie…).
2. Pełne opisy bibliografczne wykorzystanych źródeł umieszcza się w bibliografi załącznikowej według
poniższego schematu. W przypadku korzystania z dokumentów online należy podać datę dostępu
w nawiasie kwadratowym.

Szczepański J. (1969), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Welland A.P. (1991), Ukryte porównania. ,,Studia Socjologiczne” 1-2: 91-108.
Janicka K. (1970), Społeczne aspekty ruchliwości geografcznej [w:] W. Wesołowski (red.), Zróżnicowanie społeczne. Wrocław: Ossolineum, s. 21-37.
GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa, http://stat.gov.pl/fles/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/54... [dostęp: 1.02.2017].
Projektowanie i zlecanie ewaluacji wpływu opartych na sytuacji kontrfaktycznej. Praktyczne wytyczne dla Instytucji Zarządzających EFS, http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/
Documents/Prz... [dostęp: 27.02.2017].

3. Inne przypisy umieszcza się na dole strony, jednak powinny być one nieliczne i krótkie oraz służyć
wyjaśnieniu tylko kwestii niezbędnych do zrozumienia wywodu lub koniecznych uzupełnień.
4. Ponadto autorzy proszeni są o złożenie wraz z tekstem:

– Zeskanowanego i podpisanego oświadczenia o treści:

Imiona i nazwiska autorów
Oświadczam(y), że praca pt.…………………………….. złożona do publikacji w „Uniwersyteckim
Czasopiśmie Socjologicznym/Academic Journal of Sociology” jest wyłącznie mojego (naszego)
autorstwa. Nikt spoza wskazanego grona autorów nie wniósł istotnego wkładu w powstanie publikacji oraz nie pojawiła się w nim osoba, której wkład był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
Ponadto oświadczam(y), że praca nie została wcześniej nigdzie opublikowana (niezależnie od
języka) oraz nie jest rozpatrywana pod kątem publikacji w żadnej innej redakcji.

Podpis/Podpisy

– (Jeśli dotyczy) Informacja o źródłach fnansowania publikacji (np. stypendium autorskie, grant
badawczy), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (fnancial disclosure).

 

Główne wytyczne dla autorów

1. Artykuły (recenzje, sprawozdania, raporty) dotyczyć muszą tematyki socjologicznej w ujęciu współczesnym lub klasycznym. Poszczególne numery mają postać wydawnictw tematycznych lub mieszanych. Stosowne informacje dotyczące tematyki przyszłych numerów są przesyłane do zainteresowanych autorów. Po zamknięciu numeru Kolegium Redakcyjne decyduje o przyjęciu/odrzuceniu nadesłanych tekstów, biorąc pod uwagę ich zakres tematyczny oraz zgodność z wymogami technicznymi.

2. Nadesłane materiały powinny mieć formę i kształt wyszczególniony na stronie czasopisma w informacjach redakcyjnych.

3. Wymaga się, aby autorzy pozostawali w stałym kontakcie z sekretarzem czasopisma lub redaktorem prowadzącym (poprzez procedurę zgłaszania tekstu).

4. Autorzy powiadamiani są o przyjęciu/odrzuceniu tekstu w zakresie formalnym i skierowaniu lub nie swoich tekstów do recenzji.

5. Autorzy informowani są o kolejnych etapach prac redakcyjnych i korektorskich.

6. Autorzy, po podpisaniu stosownych umów autorskich - otrzymują drogą pocztową egzempalrze autorskie UCS.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.