Bezrobotny w świetle refleksji psychologiczno-pastoralnej

Błażej Szostek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.08

Abstrakt


Zjawisko bezrobocia jest problemem psychologicznym i pastoralnym. Jest też znakiem naszych czasów. Długotrwałe bezrobocie skutkuje zmianami w psychice człowieka. Kościół ma zadanie odpowiadać na ten problem. Artykuł opisuje zjawisko bezrobocia w perspektywie psychologicznej i eklezjalnej. 


Słowa kluczowe


bezrobocie; praca; Kościół; duszpasterstwo.

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Centrum Badania opinii Społecznej, Bezrobotni 2016. Komunikat z badań 70/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_070_16.PDF, s. 3, (dostęp: 23.10.2016 r.).

Chirkowska-Smolak T., Aktywność bezrobotnych w świetle psychologicznych modeli poszukiwania pracy, ruch Prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny, r. lXii, z. 4 (2000), s. 147-166.

Duda M., Bezrobocie, Wielka encyklopedia Nauczania Jana Pa- wła ii, radom 2014, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index. phptitle=Bezrobocie#Nauczanie_Ko.C5.9Bcio.C5.82a_nt._bezrobocia (dostęp: 10.12.2016).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evagelii Gaudium, nr 53, w: http://www. niedziela.pl/download/adhortacja_evangelii_gaudium.pdf (dostęp: 11.12.2016).

Główny Urząd Statystyczny, Stopa bazrobocia w latach 1990-2016, http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html, (dostęp: 25.11.2016 r.).

http://www.nestle.pl/asset-library/documents/nestl%C3%a9%20youth%20 employment%20initiative_kontekst %20spo%C5%82eczny.pdf (dostęp: 15-05-2014).

Jahoda, M., Lazarsfeld P.F., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, Warszawa 2007.

KAI/RV, Franciszek apeluje o pokonanie bezrobocia wśród młodzieży, https:// ekai.pl/wydarzenia/watykan/x95127/franciszek-apeluje-o-pokonanie- -bezrobocia-wsrod-mlodziezy/ (dostęp: 3.12.2016).

KAI, Kościół w Polsce pamięta o bezrobotnych, w: http://m.deon.pl/religia/ kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,24255,kosciol-w-polsce-pamieta-o- -bezrobotnych.html, (dostęp: 1.12.2016).

Koźmian P., Tam gdzie euro bezrobocie jest wyższe, http://www.pch24.pl/tam- -gdzie-euro-bezrobocie-jest-wyzsze,45926,i.html, (dostęp: 6.12.2016 r.).

Kraszewski A., Bezrobocie jako zjawisko społeczne, http://www.edukacja.edux. pl/p-6319-bezrobocie-jako zjawiskospoleczne.php (dostęp 25.11.2016 r.).

Mierzwiński B., Duszpasterstwo bezrobotnych, w: http://www.stp.uksw.edu. pl/node/136?theme=bluemarine (dostęp: 02.12.2016 r.)

Mierzwiński B., Bezrobotnych duszpasterstwo, w: leksykon teologii pasto- ralnej, lublin, 2006.

Mierzwiński B., Duszpasterska troska o bezrobotnych, http:// www. wdo.diecezja.tarnow.pl/index.php?option=com_content &view= article&id=235:ks-bronisaw-mierzwiski-duszpasterska-troska-kocioa- -o-bezrobotnych&catid (17-05-2016).

Mierzwiński B., Jan Paweł II wobec problemu bezrobocia, Łódzkie Studia teologiczne, 2001 (10), s. 99-108.

Mierzwiński B., Zjawisko bezrobocia i jego skutki w życiu rodzinnym, w: Komisja Duszpasterska Ogólnego Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 286.

Paweł VI, Odczytanie znaków czasu, rozważanie w czasie audiencji Ge- neralnej – 16 iV 1969, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ pawel_vi/audiencje/ag_16041969.html (dostęp: 7.12.2016).

Ratajczak Z., Utrata pracy jako doświadczenie traumatyzujące i wyzwanie rozwojowe, w: z. ratajczak (red.), Bezrobocie. Psychologiczne i społeczne koszty transformacji systemowej, Katowice 1995.

Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Katowice 1999.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes nr 67.

Worach-Kardas H., Kostrzewski Sz., Stres bezrobocia i jakość życia długotrwale bezrobotnych w starszych grupach wieku, Problemy Higieny i epidemiologii, 2011, 92(3), s. 403-414.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.