Ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego człowieka

Angelika Wiech

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.4.33.02

Abstrakt


Artykuł jest próbą ukazania sposobów i płaszczyzn zdobycia cnót przez młodego człowieka w pierwszych okresach jego życia (prenatalnym, noworodkowym, niemowlęcym i poniemowlęcym) oraz ukazania ideału wychowawcy, który będzie rozwijał owe cnoty w sowim wychowanku. Wolicjonalność potrzebna do rozwijania cnót, które zakładają użycie rozumu, powstaje dopiero po 3 roku życia, stąd pierwsze lata bywają często pomijane w perspektywie wychowania i aretologii. Artykuł porusza tę trudną płaszczyznę wczesnego dzieciństwa, kreśląc wagę tego okresu w procesie rozwoju cnót. Powyższe treści ukazują znaczenie wychowania jako wezwania do rozwoju cnót w swoim wychowanku, obszernie przedstawiają istotę każdej cnoty ujętej w katalogu cnót zgodnym z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz ukazują syntezę poszczególnych etapów życia młodego człowieka, uwzględ- niając jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.Słowa kluczowe


ideał wychowawcy; cnota; wychowanie; rozwój; dziecko; wczesne dzieciństwo

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000.

Brzezińska A. I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwojowa człowieka, Sopot 2016.

Czy mądrości i cnoty można się nauczyć, w: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia (t. I), red. S. Wołoszyn, Kielce 1995.

Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997.

Głaz S., Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2003.

Kalinowski A., Cnota sprawiedliwości – iustitia, w: Cnoty kardynalne, red. M. Mróz, Toruń 2000.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Majkrzak H., Cnoty i wady, Kraków 2008.

Mróz M., Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001.

Mróz M., Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, w: Mądrość życia, red. M. Mróz, Toruń 2003.

Niemierski Z., Sprawiedliwość, w: Cnoty – ich źródłem i celem jest miłość, red. E. Materski, Radom 2009.

Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Siemianowski A., Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995.

Słownik Pedagogiczny, red. W. Okoń, Warszawa 1981.

Szupryczyński D., Cnota roztropności – prudentia, w: Cnoty kardynalne, red. M. Mróz, Toruń 2000.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004. Woroniecki J., W szkole wychowania, Lublin 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.