ANTYWYCHOWAWCZA FUNKCJA ROZRYWKOWYCH MEDIÓW MŁODZIEŻOWYCH WYZWANIEM KATECHETYCZNYM

Michał Konrad Małek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2015.10.4.29.07

Abstrakt


Rozrywkowy charakter mediów młodzieżowych sprawia, że ich odbiorcy przyjmują w sposób bezrefleksyjny występujące tam, silnie zideologizowane treści. Po 1989 r. większa część mediów kierowanych do młodzieży porusza błahą tematykę, występuje w nich coraz większa homogenizacja treści, co samo w sobie stanowi zagrożenie dla rozwoju młodych odbiorców. Uczą postaw konsumpcyjno – utylitarnych w każdej dziedzinie życia. Przedstawianie w nich tematyki seksualnej wypacza obraz seksualności człowieka w umysłach odbiorców. Stosowane techniki manipulacji: ingracjacja i fragmentacja
pozwalają tym mediom kształtować niekompletny obraz świata i przyśpieszają erozję wartości podstawowych w życiu młodego pokolenia. Rozrywkowe media młodzieżowe wykorzystują cechy psychiczne swoich adresatów do manipulowania i czynienia z nich stałych odbiorców. Media audiowizualne chociaż posiadają oznaczenia wiekowe programów, to przez swój styl zdają się zachęcać młodzież do oglądania niedozwolonych treści. Przegląd wybranych programów pozwala dostrzec, że nie można rozpatrywać ich inaczej jak w kluczu antywychowania. Działanie rozrywkowych mediów młodzieżowych wydaje się być celowe, aby przygotować rynek zbytu dla równie infantylnych mediów kierowanych już do dorosłych. Wartości, które przekazują te media nie mają na celu integralnego rozwoju odbiorców i stanowią antynomię wychowania. Działania katechetyczno-duszpasterskie powinny być ukierunkowane na przeciwdziałanie antywychowaniu promowanemu przez media komercyjne dla młodzieży.


Słowa kluczowe


wychowanie; media; młodzież; katecheza; kryzys

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogunia-Borowska M., Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, w: M. Bogunia-Borowska, red., Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Kraków 2006

Chlewiński Z., Religijność dojrzałą (szkic psychologiczny), [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, red. Z. Chlewiński, Lublin 1989.

Czekalski R., Konieczność współpracy katechetów z rodzicami, [w:] Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001.

Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.

Ejsmont M., Kosmalska B., Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2005

Ejsmont M., Kosmalska B., Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010

Kulpaczyński S., Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, Lublin 2009.

Kulpaczyński S., Wartość wzorców osobowych w wychowaniu młodzieży, „Pedagogika katolicka” 1: 2008 nr 2.

Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2008

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2007,

Lewek A., , Kościół a mediokracja w Polsce, „Kultura-Media-Teologia”, 2010 (2) nr 2.

Lisowska-Magdziarz M., Barbie wyrusza do pokonsumpcji (i nie ma przy sobie gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci, [w:] Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red.M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1979.

Mastalski J., Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych, [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część I: wychowanie ogólne, red. J. Stala, Tarnów 2007.

Mąkosa P., Wybrane parametry religijności polskiej młodzieży na początku XXI w., „Roczniki Teologiczne” 55: 2008 z. 6.

Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań 1998.

Media jako wyzwanie wychowawcze, red. J. Plis, A. Mamcarz, Radom 2010.

Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010.

Niemierko B., Jak badać pedagogiczną wartość mediów?, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań 1998,

Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka T. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trepała, Warszawa 2001.

Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998

Sanecka E., Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, „Kultura-Media-Teologia”, 2013 (13) nr 3.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, Kraków 2009

Tomczyk E., Negatywne oddziaływanie mass mediów na zachowanie jednostki, w; Media jako wyzwanie wychowawcze, red. J. Plis, A. Mamcarz., , Radom 2010.

Tomczyk E., Negatywne oddziaływanie mass mediów na zachowanie jednostki, w; Media jako wyzwanie wychowawcze red. J. Plis, A. Mamcarz, , Radom 2010, s. 211-215.

Wielgus S., Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 86 (2001) 12.

Wielgus S., O odrodzenie wychowania, [w:] Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001.

Wolicki M., Charakterystyka psychologiczna okresu gimnazjalnego, [w:] Katecheza dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.