Studia Psychologica

Baner

OPIS CZASOPISMA
Studia Psychologica to czasopismo prezentujące nowe, oryginalne analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym. Jest ono otwarte na wymianę myśli psychologicznej, na polemiki i dyskusje stwarzające możliwość zrozumienia odmienności oraz specyfiki interpretacyjnej podejść reprezentowanych przez różnych autorów, prezentujących różne podejścia i dyscypliny psychologiczne. Tym samym stanowi ono forum wymiany poglądów na dowolne, psychologicznie istotne tematy. Wprowadzony podział na artykuły empiryczne, przeglądowe, polemiczne oraz na recenzje lub sprawozdania, wskazuje na ogólny sposób porządkowania publikowanych artykułów.

INDEKSOWANE W:

CEEOL; CEON; CEJSH; ERIH PLUS; BAZHUM; Google Scholar; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/sp
ISSN (Print): 1642-2473 ISSN (Online): 2449-5360

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...