O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Głównym celem czasopisma Collectanea Theologica jest prezentowanie aktualnego stanu teologii w Polsce i jej miejsca w teologii światowej. Na łamach periodyku poruszane jest bogate spektrum problematyki teologicznej, poczynając od zagadnień biblijnych po aktualne wyzwania pastoralne i liturgiczne. Kwartalnik trafia do wszystkich bibliotek teologicznych w Polsce i kilkunastu ważnych bibliotek zagranicznych.

Zgodnie z profilem czasopisma podstawowym językiem publikacji w czasopiśmie jest język polski.

Oczekiwania dotyczące nadsyłanych tekstów

Collectanea Theologica jest aktualnie flagowym naukowym czasopismem ogólnoteologicznym w Polsce (70 pkt. MNiSW). Dlatego nadsyłane teksty powinny być nie tylko dobre, ale świetne pod względem merytorycznym i formalnym. Zgodnie z założeniami redakcji wszystkie artykuły będą po opublikowaniu po polsku przetłumaczone na angielski, by wchodziły także w międzynarodową dysputę teologiczną. Dlatego ich poziom musi odpowiadać wymogom udziału w dyskusjach teologicznych na arenie międzynarodowej. Nie wystarczy samo omówienie tekstów źródłowych w celu przybliżenia ich polskim czytelnikom. Nadsyłane teksty z zasady powinny zawierać sformułowanie problemu badawczego (najlepiej istotnego i/lub aktualnego), aktualny status quaestionis w badaniach międzynarodowych, na tym tle własną drogę rozwiązania problemu, konkluzje, abstrakt i adekwatną bibliografię. Zakładanymi odbiorcami tekstów są profesorowie teologii i pasjonaci teologii w Polsce i na świecie.

Z deklaracji programowej pierwszego numeru Collectanea Theologica z 1931 r.: „Jest to w dobie obecnej najściślejszym obowiązkiem polskiej teologji, by zaczęła wychodzić poza granice Ojczyzny. Nasza myśl teologiczna nie ma być ściśniętą słupami biało-czerwonemi, niema pozostać ukrytą w audytorjach i plebanjach naszych, powinna się ukazać na terenie międzynarodowym. Teologja polska ma odtąd brać czynny udział w pracach, jakie podejmują uczeni katoliccy na całym świecie ku wyświetleniu odwiecznych prawd Bożych, tworzących skarbiec Kościoła — Kościoła Uniwersalnego: ἐκκλησίας καθολικῆς” („Do Duchowieństwa polskiego”: CT 12 [1931] nr 1, s. 3).
 

Wymagania formalne

Teksty nadsyłane jako artykuły powinny zawierać następujące elementy formalne: imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania autora, afiliacja, ORCID; tytuł i śródtytuły; polskie i angielskie abstrakty długości ok. 700-800 (min. 400, maks. 1200) znaków ze spacjami; słowa kluczowe polskie i angielskie (maks. 6); bibliografia załącznikowa.

Preferowany format przypisów i bibliografii końcowej:

     32. Zob. A. Tronina, Pierwsza Księga Kronik, 27-35.

Tronina, A., Pierwsza Księga Kronik. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.ST 10/1), Częstochowa 2015.

     17. Por. R.G. Kratz, „Friend of God”, 83.

Kratz, R.G., „Friend of God, Brother of Sarah, and Father of Isaac: Abraham in the Hebrew Bible and in Qumran”, w: D. Dimant, R.G. Kratz (red.), The Dynamics of Language and Exegesis at Qumran (FAT 35), Tübingen 2009, 80-87.

     24. F. Mickiewicz, „Główne tematy”, 33-35.

Mickiewicz, F., „Główne tematy teologiczne Drugiego Listu św. Piotra”, Collectanea Theologica 88 (2018) nr 1, 23-42.

Proces recenzji

Recenzje wykonywane są zgodnie z zasadą wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind peer review), a także z zasadą unikania konfliktu interesów recenzenta i autora artykułu. Recenzje wykonywane są nieodpłatnie.

Harmonogram publikacji

Collectanea Theologica jest kwartalnikiem. Nowe numery ukazują się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku każdego roku. Wersja papierowa czasopisma jest jego wersją pierwotną. Czasopismo dostępne jest on-line w subskrypcji, a po czterech miesiącach od końca kwartału danego numeru w wolnym dostępie (open access).

Zasady etyki

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Collectanea Theologica

Zasady etyki dotyczące publikowania w czasopiśmie Collectanea Theologica oparte są na standardach:

1. Odpowiedzialność i prawa autorów

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej musi opierać się na twórczym i istotnym wkładzie w badania, a więc na znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w istotnym wkładzie w intelektualne projektowanie i pisanie artykułu. Wszystkie osoby, które miały istotny wkład w powstanie artykułu powinny być podane jako jego współautorzy. Wkład intelektualny innych osób, mających istotny wpływ na publikowane badania, powinien zostać stosownie zaznaczony. Uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc, powinny zostać również stosownie zaznaczone. Kolejność nazwisk współautorów publikacji zależy od samych współautorów.

Korzystanie z publikacji innych autorów, a także własnych publikacji autorów powinno być odpowiednio udokumentowane w przypisach i bibliografii. Wszelkie formy plagiatów lub autoplagiatów, a więc wykorzystania innych źródeł bez ich adekwatnego podania w aparacie naukowym, są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest także autorstwo ukryte lub pozorne. W takich przypadkach redakcja czasopisma ma prawo odmówić publikacji artykułu, wycofać artykuł już opublikowany, zażądać opublikowania wyjaśnień i przeprosin, a także podjąć odpowiednie kroki dyscyplinarne i prawne.

Autorzy zwykle otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji w przeciągu dwóch miesięcy. Autorzy mają prawo merytorycznie ustosunkować się do poprawek sugerowanych przez recenzentów i podać swoje stanowisko redakcji.

2. Odpowiedzialność i prawa recenzentów

Nadesłane teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do procesu recenzyjnego przekazane są do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora i nie pozostają z autorem lub autorami tekstu w konflikcie interesów typu pracy w tej samej jednostce naukowej, ścisłej współpracy naukowej, zależności służbowej lub bliskich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński). Jeżeli taki konflikt interesów zachodzi, recenzenci powinni poinformować o tym redakcję czasopisma. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów nadesłanego tekstu (double-blind peer review). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej specjalności naukowej jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.

Recenzent powinien odmówić oceny nadesłanego tekstu, gdy istotnie wykracza ona poza zakres jego naukowego doświadczenia i kompetencji.

Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji, niedopuszczenia go do publikacji, względnie dopuszczenia go do publikacji po wprowadzeniu koniecznych poprawek, podanych do wiadomości redakcji i autorowi.

Recenzent winien powiadomić redakcję o zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego tekstu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści, nie podanych w aparacie naukowym tekstu.

Recenzenci są zobowiązani do poufności względem wszystkich informacji przekazanych im przez redakcję. Recenzenci nie mogą bez pisemnie wyrażonej zgody autorów wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach przed ich publikacją, także wtedy, gdy recenzowany tekst nie został przyjęty do publikacji.

Recenzje wykonywane są nieodpłatnie.

3. Odpowiedzialność i prawa redakcji

Nadesłane teksty są poddane wstępnej ocenie przez redakcję czasopisma. Ocena ta dotyczy w szczególności zgodności nadesłanego tekstu z profilem czasopisma, jego ogólnego poziomu merytorycznego i obecności w nim koniecznych elementów formalnych.

Ostateczną kwalifikację nadesłanego tekstu do publikacji podejmuje redaktor naczelny na podstawie analizy recenzji i ostatecznej wersji tekstu nadesłanego przez autora (po uwzględnieniu ewentualnych poprawek sugerowanych przez recenzentów). Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję redaktora naczelnego jest ilość miejsca dostępnego w podstawowej wersji czasopisma. Redaktor naczelny może przed podjęciem decyzji zasięgnąć opinii członków zespołu redakcyjnego czasopisma.

Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą bez pisemnie wyrażonej zgody autorów wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w nadesłanych tekstach przed ich publikacją, także wtedy, gdy recenzowany tekst nie został przyjęty do publikacji.

Instancją odwoławczą w sprawach związanych z etyką działalności autorów, recenzentów i członków zespołu redakcyjnego czasopisma Collectanea Theologica jest redaktor naczelny czasopisma.

Historia czasopisma

Czasopismo zostało założone w 1920 roku we Lwowie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza pod nazwą „Przegląd Teologiczny”. Od 1931 r. ukazuje się pod przyjętą do dzisiaj łacińską nazwą „Collectanea Theologica”. Periodyk był pierwszym i najbardziej znaczącym czasopismem teologicznym w odrodzonej po zaborach Polsce, utworzonym w celu rozwijania i upowszechniania wiedzy religijnej i teologicznej; w latach 1924-1946 był organem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Systematyczne wydawanie czasopisma przerwała w 1939 roku II wojna światowa. Publikacja czasopisma została wznowiona w 1949 roku. Od tego czasu periodyk ukazuje się systematycznie, redagowany najpierw przez profesorów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, od 1955 roku przez pracowników Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 roku przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP