Data publikacji : 2021-03-06

Potrzeby dzieci, których ojcowie odbywali karę pozbawienia wolności

Dział: Artykuły

Abstrakt

Wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej oraz osadzenie jednego z rodziców powoduje u dzieci negatywne konsekwencje rozwojowe. W niniejszym artykule autorka opisała historie pięciu kilkunastoletnich chłopaków, wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego, których rodzice zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Przedstawiła ich wspomnienia z okresu, gdy ojciec został skazany, sytuacje, których w związku z tym doświadczali oraz uczucia, które im towarzyszyły. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z chłopcami wskazała, jakie ich potrzeby rozwojowe nie zostały w pełni zaspokojone, wymieniając wśród nich bezpieczeństwo, akceptację, wsparcie i kontakt.

Opisane w podsumowaniu założenia prewencyjnego systemu wychowawczego stosowanego w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym stanowią wskazanie, w jaki sposób pracujący tam wychowawcy starają się pomóc zaspokoić potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dzieci osadzonych.

Słowa kluczowe

potrzeby ; rodzina dysfunkcyjna ; skazany ; system prewencyjny ; ośrodek wychowawczy ; dziecko


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Misiuk, A. (2021). Potrzeby dzieci, których ojcowie odbywali karę pozbawienia wolności. Studia Gdańskie, 47, 259-270. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-036

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:
Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie – za pomocą dowolnej techniki – egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części;
3. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Załącznik do umowy

 


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie