Nr 5 (2004)

Spis treści

Kierując myśli ku Jubilatowi.
Henryk Gasiul 7
Człowiek transgresyjny: szkic biograficzno – profesjonalny prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika z okazji 40-lecia pracy naukowo – dydaktycznej.
Jan Felicjan Terelak 9-16
Wykaz publikacji prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika.
Studia Psychologica Redakcja 17-34
Kierując myśli ku Jubilatowi.
Henryk Gasiul 7

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

Psychospołeczne uwarunkowania stylów przywiązania.
Piotr Marchwicki 35-56
Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów.
Ryś Maria 57-67
Osobowość a dynamika okazywania uczuć w związku małżeńskim.
Linek Anna 69-79
Wyznaczniki przeżycia religijnego u młodzieży akademickiej.
Stanisław Głaz 81-102
Inteligencja „akademicka”, emocjonalna i zdolności twórcze uczniów o różnych osiągnięciach szkolnych.
Maciej Karwowski 103-115
Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca.
Marek Graczyk, Alicja Pęczak, Stanisław Wójtowicz 117-124
Wyznaczniki efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach zmian systemowych.
Andrzej Strzałecki, Beata Tomaszewicz 125-139
Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe.
Jan Felicjan Terelak, Anna Hys - Martyńska 141-162
Rola psychorysunku w psychiatrii.
Marta Kolwińska 163-175
Zmiany obrazu siebie samego u uczestników treningu Programowania Neurolingwistycznego.
Wojciech Wypler 177-185
Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny.
Anna Kołodziejczyk, Stanisław Tokarski 187-205
Uwarunkowania osobowościowe alkoholizmu.
Elżebieta Aranowska, Artur Brustman 207-231
Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym – aktualny stan badań.
Sławomir Ślaski 233-242

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

Jedność czy wielość psychologii. Refleksje wokół współczesnej psychologii głębi.
Zenon Waldemar Dudek 243-259
Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej
Henryk Gasiul 261-271
Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości.
Włodzimierz Strus 273-292
Psychologiczne aspekty reklamy wizualnej.
Jan Felicjan Terelak 293-311
Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej.
Marek Nieznański 313-332
Kontrowersje wokół debriefingu – przegląd badań.
Paweł Urbaś 333-343
O możliwości prowadzenia badań przez Internet.
Tomasz Rowiński 345-361
Kilka refleksji „O początkach i rozwoju psychologii klinicznej”
Jan Tylka 363-373

RECENZJE

Zaborowski, Z., Człowiek jako świat i życie. Próba integracji. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Agnieszka Szyszkowska 375-376
Joinson A.N., Understanding the psychology of Internet behavior. Virtual World, Real life, London 2003, Palgrave Macmillan.
Tomasz Rowiński 377-378
Pierce W.F., Czapo R.H., Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk 2003, GWP.
Agnieszka Konopka 378-381
Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańsk 2003, GWP.
Waldemar Woźniak 381-382