Data publikacji : 2018-02-24

Recenzje i Kronika WT

Andrzej DziubaLeon NieściorKrzysztof BardskiJarosław BabińskiRafał BednarczykDział: Recenzje i Kronika

Abstrakt

Recenzje:

Penitenzieria Apostolica, Guida all’Esame di Coscienza (bp Andrzej F. D z i u b a ),

Ks. Józef G r z y w a c z e w s k i, The Biblical Idea of Divine Mercy in the Early Church (ks. Leon N i e ś c i o r ),

Fleur S. H o u s t o n, You Shall Love the Stranger as Yourself. The Bible, Refugees and Asylu, (ks. Krzysztof B a r d s k i ),

Enrique Bonete P e r a l e s, Filósofos ante Cristo (ks. Jarosław B a b i ń s k i ),

Teresa Leonarda K u n i s z e w s k a MSF, Pedagogia i apostolstwo
błogosławionej Bolesławy Lament (1862-1946) (bp Andrzej F. D z i u b a ).

 

Kronika Wydziału Teologicznego UKSW (ks. Rafał B e d n a r c z y k )


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie