JEZUS CHRYSTUS, NASZA NADZIEJA

Andrzej Dziuba

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.2.06

Abstrakt


Questions about man, his freedom and liberation, are very important for human existence. Jesus Christ and His paschal mystery are the roots of Christian hope. Jesus is hope’s bearer, however He requires our trust. Jesus Christ fulfills in Himself all the Messianic promises, especially the one of salvific newness of life in the New Covenant, also called the new humanity. The central sign of this newness is the coming of God’s Kingdom. The universality of the Resurrection’s gift brings us hope that all human beings might experience new life. The salvific gift refers to the renewal of the world in the renewal of all men. And yet, the voice of the culture of death—which is the negation of man, his dignity and his hope—is loudly heard in today’s world. The culture of life, on the other hand, brings real hope, especially when it is marked by respect for life. The Christian attitude is one of thanking and 

praising the Lord in the power of the Holy Spirit. Christ is the hope of the people,
of the world, and, therefore, of the new evangelization.


Słowa kluczowe


nadzieja; Jezus Chrystus; zmartwychwstanie; kultura życia; kultura śmierci; zaufanie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelini G., Teologia morale fondamentale. Tradizioni, Scrittura e teoria, Milano 1999.

B a l t h a s a r H . U . v o n , Spiritus Creator. Saggi teologici, t. 3, Brescia 1972.

B a l t h a s a r H . U . v o n , Teodrammatica. 5: L’ultimo atto, Milano 1986.

B a l t h a s a r H . U . v o n , Teologia misterium paschalnego, Kraków 200.

B e n e d y k t X V I, encyklika „Deus caritas est”. Citta del Vaticano 2005.

B r o w n R . E . , Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Assisi 1999.

C a p i z z i N., L’uso di Fil 2,6-11 nella cristologia contemporanea (1965-1993), Roma 1997.

C u r t i s E . M . , Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York1992.

D u r r w e l l E.X., Cristo nostra Pasqua, San Paolo 2003.

D u r r w e l l E . X . , Il Padre. Dio nel suo mistero, Roma 1998.

F i t z m y e r J . A . , „Oggi sarai con me in paradiso” (Lc 23,43), w: Tenże, Luca teologo. Aspetti del suo insegnamento, Brescia 1991, s. 157-178.

F r o s i n i G., Lo Spirito che da la vita. Una sintesi di pneumatologia, Bologna 1997.

F u m a g a l l i A., M a n z i F., Attierero tutti a me. Ermeneutica biblica ed etica cristiana, Bologna 2005.

G . v o n R a d, Genesi. La storia delle origini, Brescia 1993

Galot J., L’Esprit Saint, personne de communion, Saint-Maur 1997.

Gaspar V., Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995). Status quaestionis e prospettive, Roma 2000.

H e n g e l M., Il Figlio di Dio. L’origine della cristologia e la storia dekka religione giudeo-ellenistica, Brescia 1984.

H e r i b a n J., Retto fronein e kenosis. Studio seegetico su Fil 2,1-5.6-11, Roma 1983.

J a n P a w e ł I I, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Citta del Vaticano 1988.

J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, Citta del Vaticano 1992.

J a n P a w e ł I I, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, Citta del Vaticano 1984.

J a n P a w e ł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris donum”, Citta del Vaticano1984.

J a n P a w e ł I I, Adhortacja apostolska „Vita consercata”, Citta del Vaticano 1996.

J a n P a w e ł II, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 „Incarnationis mysterium”, „L’Osservatore Romano” 20:1999 nr 1.

J a n P a w e ł I I, Dla chrześcijan sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Spotkanie w młodzieżą. Wsterplatte, „L’Osservatore Romano” 8:1987 nr 5bis.

J a n P a w e ł II, Duch Święty zadatkiem eschatologicznej nadziei i sprawcą wytrwania az do końca, w: J a n P a w e ł I I, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ozywiciela, Citta del Vaticano 1992, nr 1.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Dominum et vivificantem”, Citta del Vaticano 1986.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Evangelium vitae”, Citta del Vaticano 1995.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Laborem exercens”.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Redemptoris missio”, Citta del Vaticano 1990.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Veritatis splendor”.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Dives in misericordia”.

J a n P a w e ł I I, Encyklika „Fides et ratio”, Citta del Vaticano 1998.

J a n P a w e ł II, Każdy człowiek nosi w sobie obraz i podobieństwo Boże. Przemówienie do uczestników Międzynarodowej Konferencji poświęcnej umysłowo chorym, „L’Osservatore Romano” 18:1997 nr 2.

J a n P a w e ł I I, List apostolski „Nuovo millennio ineunte”.

J a n P a w e ł I I, List apostolski „Tertio millennio adveniente”, Citta del Vaticano 1994.

J a n P a w e ł II, Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej. Przemówienie do uczestników Miedzynarodowego Sympozjum nt. „«Evangelium vitae» a prawo”, „L’Osservatore Romano” 17:1996.

J a n P a w e ł I I,Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Przemówienie wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej, „L’Osservatore Romano” 12:1992.

J a n P a w e ł I I, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 36-37.

J a n P a w e ł I I, Przemówienie wygłoszone na sesji plenarnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 2, red. M. Radwan, i inni, Rzym–Lublin 1996.

J a n P a w e ł I I, Przynieście radość i nadzieję. Przemówienie do młodzieży w Bazylice Watykańskiej, w: J a n P a w e ł II, Nauczanie Papieskie, red. E. Weron, A. Jaroch, t. 1, Poznań 1987.

J a n P a w e ł II, Światło Roku Jubileuszowego na sakrament bierzmowania. Homilia podczas uroczystej Mszy św. ku czci świętego Stanisława, w: J a n P a w e ł II, Nauczanie Papieskie, red. E. Weron, A. Jaroch, t. 2.1, Poznań 1990.

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj , dziś i na wieki. Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Katowice 1997.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”, Citta del Vaticano 2000.

L a d a r i a L . F . , Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero, Bologna 1997.

L e g a s s e S., E chi e il mio prossimo? Studio sull’oggetto dell’agape nel Nuovo Tesatmento. Roma 1991.

L e g a s s e S., L’Epitre de Paul aux Galates, Paris 2000.

L e g a s s e S., La douceur d’apres le Noveau Testament, „La vie spirituelle” 1992, nr 702, s. 601-604.

M o l l a t D., hasło „Chwała”, w: Słownik Teologii Bibilnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1994.

Mszał rzymski dla diecezji polskich. Wydanie drugie, poszerzone. Poznań 2010.

P a w e ł V I, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”.

Penna R., L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Cinisello Balsamo 1991.

R a t z i n g e r J., hasło „Rappresentanza/Sostituzione”, w: Dizionario teologico, t.3, Brescia 1969.

R a t z i n g e r J . , Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1970.

R e y n i e r C., T r i m a i l l e M., V a n h o y e A., Lettere di Paolo, t. 2, Cinisello Balsamo 2000.

R h o n h e i m e r M., La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Roma 1994.

R o m a n i u k K., „Ja jestem zmartwychwstaniem” (J 11,25), „Concilium” 6-10: 1970, s. 228-234.

R u i z F., Le vie dello Spirito. Sintesi di teologia spirituale, Bologna 1999.

S c h n a c k e n b u r g R., Il Vangelo di Giovanni, t. 2, Brescia 1981.

S c h n a c k e n b u r g R., Il Vangelo di Giovanni, t. 3, Brescia 1989.

S e s b o u e B., Pedagogie du Christ. Elements de christologie fondamentale, Paris-Montreal 1977.

T r e m b l a y R . , „Ma io vi dico…”. L’agire eccelente, specifico della morale cristiana, Bologna 2005.

T r e m b l a y R . , Approche pour fonder la morale chretienne sur le mystere de Jesus le Christ, „Studia Moralia” 19:1981, s. 213-249.

T r e m b l a y R . , L’“innalzamento” del Figlio, fulcro della vita morale, Roma 2001.

T r e m b l a y R . , La fiugura del buon samaritano, porta d’entrata nell’enciclica di Benedetto XVI „Deus Caritas est”, „Studia Moralia” 44:2006, s. 393-409.

T r e m b l a y R . , Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per una morale di tipo fiiale, Roma 1997.

T r e m b l a y R . , Voi, luce del mondo… La vita morale dei Cristiani: Dio fra gli uomini, Bologna 2003.

W e s t e r m a n n C., Genesi, Casale Monferrato 1989.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.