AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NIEPOKALANEMU SERCU MARYI WEDŁUG SŁUGI BOŻEGO KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Grzegorz Bachanek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.2.08

Abstrakt


In 1946, after the end of the II World War, in view of the menaces linked to
communist atheism an act of entrustment of the nation to the Immaculate Heart of
Our Lady was performed on the initiative of the Primate of Poland August Hlond.
Looking at the origins of the event, on the one hand we can see the reference to the
oath of King John II Casimir Vasa, and on the other hand to the revelations of Fatima,
which are an encouragement to entrust humanity to the Immaculate Heart of Mary.
A. Hlond sees the urgency of moral and religious renewal of the nation in the times
of damages caused by war and new dangers linked to communist atheism. Choices
made by Poland and Poles have a particular meaning for our Slavic neighbours and
the whole world. In the period of violent political changes, A. Hlond looks at the
future of the Church, Poland and the world with hope. It is Mary who can secure
the future and protect the Church from the powers of darkness and bring victory.


Słowa kluczowe


Hlond August; mariologia; akt poświęcenia narodu; Niepokalane Serce Maryi;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AH – Acta Hlondiana, t. I, III, VI.

B a l t e r L ., Rok 1946 na Jasnej Górze, „Jasna Góra” 9(11), s. 9-14.

D r o z d J ., Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 1996.

H l o n d A ., Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948, oprac. S. Kosiński, Łódź 1979.

H l o n d A ., Dzieła. Nauczanie 1897-1948, t. I, red. Jan Konieczny, Toruń 2003.

H l o n d A ., Na straży sumienia narodu. Wybór pism i przemówień, New York 1951.

H l o n d A ., Sanctificemini Adhuc. Wybór myśli z korespondencji 1939-1948, cz. I, oprac. S. Kosiński, Ląd 1976.

H l o n d A ., Słowo Prymasa Polski na stulecie objawienia w La Salette [z dn. 5 sierpnia 1947], Rzeszów 1947.

H l o n d A .,W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948, oprac. S. Kosiński, Warszawa 1988.

H l o n d A ., Z Chrystusem w życie. Okruchy myślowe 1922-1948, oprac. S. Kosiński, Łódź 1981.

K o s i ń s k i S ., Maryjno-społeczna myśl kardynała Augusta Hlonda, Studia Claromontana 10(1989), s. 76-90.

Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922-1926. Listy pasterskie-odezwy-przemówienia, wprowadzenie i edycja dokumentów J. Myszor, Katowice 2013.

Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar nauczania, red. G. Polok, Katowice 2006.

Miesiąc maj z błogosławionym arcybiskupem Felińskim, Warszawa 2001.

P i e t r z a k J ., Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. I, Poznań 2009,

W ł o s e k M ., Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi kardynała Augusta Hlonda, Kraków 2004.

W y s z y ń s k i S ., Nie gaście ducha ojca Maksymiliana. Wybór przemówień i listów, Niepokalanów 1996.

Z b u d n i e w e k J ., Kardynał August Hlond w dziejach Jasnogórskiego klasztoru i zakonu paulinów, Studia Claromontana 10(1989), s. 91-183.

Z i m n i a k S ., Zwycięstwo Maryi. Proroctwo Kardynała Augusta Hlonda. W posłudze apostolskiej prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II Wielkiego, Warszawa 2007.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.