Data publikacji : 2019-03-08

Od Pa cho miusza do Benedykta. Officium divinum w reguła ch monas tyczn ych

Debora Justyna WiąckiewiczDział: Varia

Abstrakt

The article presents the issue of the presence and development of officium
divinum in the texts of monastic rules from saint Pachomius to saint Benedict,
that is from the fourth to the half of the sixth century. Texts of religious legislators
presented in a chronological sequence show the consecutive stages of the formation
of the liturgical prayer structure by successive generations of monks, and the impact
that earlier documents had on later customs and traditions in the framework of the
communally celebrated opus Dei.

Słowa kluczowe

reguły monastyczne ; psalmodia ; godziny kanoniczne ; klasztor ; oficjum ; modlitwa ; antyfona


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie